9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri, 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre genel not ortalamasını 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar, toplam 15 krediyi aşmamak şartıyla yaz öğretiminde alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.