9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNİN

YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2015/758/AB)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Araç içi acil çağrı (eCall): Manuel olarak veya araç içi algılayıcıların aktif hale getirmesi vasıtasıyla otomatik olarak, araç ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden asgari veri seti taşıyan ve ses kanalı kurulmasını sağlayan, araç içinden 112’ye yapılan acil çağrıyı,”

“c) Acil çağrı işlemi: Kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden mobil bir kablosuz haberleşme oturumunun kurulması ve asgari veri setinin bir araçtan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi ve araç ile aynı acil çağrı merkezi arasında bir ses kanalının kurulmasını,”

“d) Asgari veri seti (AVS): 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gönderilen ve EN15722:2011 “Akıllı ulaşım sistemleri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardı tarafından tanımlanmış olan bilgiyi,”

“ı) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi: Acil çağrı iletimini başlatma, yönetme ve yürütme ile ilgili vasıtalar ve araç içi donanım içeren, manuel olarak veya araç içi algılayıcılar aracılığıyla otomatik olarak aktif hale getirilen, kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden asgari veri seti taşıyan ve araç içerisindeki kişiler ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında 112 tabanlı ses kanalı kurulmasını sağlayan acil sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasındaki ikinci cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu detaylı teknik gereklilikler ve deneyler; ikinci ila altıncı fıkralarda belirtilen gerekliliklere ve EN16072:2015, EN16062:2015, EN16454:2015, EN15722:2015 ve eCall sistemi ile ilgili diğer EN standartlarına ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonuna uygulanabilir olduğu çerçevede bağlı olmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki “silinmesini” ibaresi “yok edilmesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 112 acil çağrı servisi tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı hakkındaki 2017/79/AB ile değişik 2015/758/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2016

29806