9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNE

İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA YÖNELİK İDARİ

HÜKÜMLERİN HAZIRLANMASI VE BU SİSTEM

KULLANICILARI İÇİN GİZLİLİK VE VERİ

KORUMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(2017/78/AB)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin olarak yeni tip araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik üniteleri ve bu araçlar için tasarlanıp imal edilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem ve aksamlarının tip onayı için idari şartları belirlemek ve benzer şekilde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem kullanıcıları için gizlilik ve veri koruması hakkında 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB) hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yeknesak koşulları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 3 üncü maddesinde ve 2015/758/AB Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerlidir.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin araçların AT tip onayı

MADDE 5 – (1) İmalatçı, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tarif edilen onay kuruluşuna 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine ilişkin olarak AT araç tip onayı başvurusunda bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuru, Ek I’in Bölüm 1’inde yer alan şablona göre hazırlanır.

(3) 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB)’in 5 inci maddesinde belirtilen teknik şartların yerine getirilmesi halinde onay kuruluşu, AT tip onayını verir ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde tarif edilen sisteme göre numaralandırılmış bir AT tip onayı belgesi düzenler. Onay kuruluşu başka bir araç tipine aynı numarayı veremez.

(4) AT tip onayı belgesi, Ek I Bölüm 2’de yer alan şablona göre hazırlanır.

(5) İmalatçı, Ek I Bölüm 3’te yer alan şablonu kullanarak 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi üzerinden gerçekleştirilen veri işleme bilgilerini içeren bir kullanım kılavuzu sunar.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik üniteleri veya aksamlarının AT tip onayı

MADDE 6 – (1) İmalatçı, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tarif edilen onay kuruluşuna 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik ünitesi tipi veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamı tipi için AT tip onayı başvurusunda bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuru, Ek II Bölüm 1’de yer alan şablona göre hazırlanır.

(3) 2017/79/AB Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen aksamlarla ilgili teknik şartların ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ayrı teknik ünitelerle ilgili teknik şartların yerine getirilmesi halinde onay kuruluşu, AT tip onayını verir ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII'sinde tarif edilen sisteme göre numaralandırılmış bir AT tip onayı belgesi düzenler. Onay kuruluşu başka bir aksam veya ayrı teknik ünite tipine aynı numarayı veremez.

(4) AT tip onayı belgesi, Ek II’nin Bölüm 2’sinde yer alan şablona göre hazırlanır.

AT tip onayı işareti

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen bir AT aksam veya ayrı teknik ünite onayı bulunan belirli bir tipe uygun olan her bir aksam veya ayrı teknik ünite, Ek II’nin Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre bir AT tip onayı işaretine sahip olmalıdır.

Gizlilik ve verilerin korunması

MADDE 8 – (1) İmalatçı, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin, normal işletme durumunda takip edilememesi ve sabit izlemeye maruz kalmamasını sağlayacak tedbirleri alır. İmalatçı ayrıca bu sistem veya ayrı teknik ünitenin dahili hafızasında yer alan verilerin otomatik ve sürekli şekilde yok edilmesini ve acil çağrı başlatılmadan önce bu bilgilerin araç içi sistem veya ayrı teknik ünite dışında, başka kurum/kuruluş veya kişilerin eline geçmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(2) İmalatçı, araç sahibini Ek I’in Bölüm 3’ünde belirtilen şablonu kullanarak 2015/758/AB Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca alınan tedbirler konusunda bilgilendirir.

(3) İmalatçı; 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin dahili hafızasında yer alan kişisel bilgilerin güvenliğini korur, izlenmesini ve istismarını önlemek amacıyla şifreleme teknolojilerinin kullanımı gibi uygun koruma tedbirlerini alır. Bu tedbirler; hedeflenene yönelik, amaçla orantılı, yerinde ve gerekli olmalıdır.

(4) Bu maddenin amaçları bakımından, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin olarak yeni tip araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik üniteleri ve bu araçlar için tasarlanıp imal edilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem ve aksamlarının AT tip onayı için idari şartlar ve benzer şekilde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem kullanıcıları için gizlilik ve veri koruması hakkındaki 15/7/2016 tarihli ve 2017/78/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2017/78 sayılı teknik düzenlemenin orijinal metni esas alınır ve geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız