6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 4’ÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 124)

MADDE 1 – 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.