6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 67 (BAĞIMSIZ DENETİM

KANITLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 80

MADDE 1 – 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.