6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLARA

İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 10) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 6’NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 125)

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.