6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ

DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ

HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (KKS 1)

HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 1’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 73

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.