6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ AHLAT KUBBETÜL İSLAM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Kubbetül İslam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Kubbetül İslam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Kubbetül İslam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Van gölü havzası özelinde Anadolu’nun kültürel ve tarihsel birikimini incelemek, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dil, tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar ve kültürel araştırmaları; ilgili kürsüler aracılığıyla Ahlat merkez olmak üzere Van gölü havzası ve Yakındoğu coğrafyasında araştırmalar yapmak,

b) Türk-İslam kültür ve medeniyetinin Anadolu’daki en önemli merkezi olan Ahlat ve çevresinde bugüne kadar varlığını sürdüren cami, mescit, medrese, han, hamam, zaviye, tekke, mezarlık alanları, yollar, köprüler gibi eserlerinin envanterini çıkarmak, kitabeleri okumak, yerin altındaki mezar taşlarını gün yüzüne çıkarmak, arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları yapmak,

c) Sayısal (dijital) ve basılı yayınlar ile görsel/hareketli görseller yanında ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini de içeren bir geniş Ahlat Kubbetül İslam Araştırmaları Bilgi-Belge Merkezi oluşturmak,

ç) Tarih, arkeoloji, epigrafi, sanat tarihi, güzel sanatlar, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik çevre için Kubbetül İslam Araştırmalarını cazip kılacak örgün ve uzaktan eğitim ile entegrasyon sağlayan lisansüstü programları hazırlamak,

d) Eğitim ve öğretim programları aracılığıyla Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde, günümüz Van gölü havzasının tarihsel ve kültürel gelişim evrelerini derinlemesine analiz edebilecek, çalışmalarıyla bölgenin sorun alanlarının tespiti ve çözüm arayışlarına katkı sağlayabilecek uluslararası nitelikte uzman/bilim insanları yetiştirmek,

e) Aynı alanda faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında uluslararası bilimsel proje ve alan çalışmaları hazırlayarak; bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesini, bilginin güncelleşmesi ve yaygınlaştırılmasını, malzeme ve araştırmacı değişimini sağlamak,

f) Çini ve tezhip sanatını birçok el sanatı ve mimaride kullanmak, Selçuklu ve Osmanlı motifleri ve çinileri kullanılan motiflerle yeni çeşmeler ve mimari eserler ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisini yeniden hayata geçirmek ve yerel ve bölgesel nitelikli tarih araştırmaları ile kültürel miras projeleri hazırlamak,

g) Bilimsel yayın, kurs, çalıştay, atölye, panel, konferans, sempozyum, kongre, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tarih, şehir tarihi veya Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

(3) Müdür Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversitenin ilgili bölümlerince önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayından sonra uygulamaya konur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkeze, yayımlanmak üzere sunulan kitap ve projelerin değerlendirilmesi için ulusal veya uluslararası hakem tayin etmek, sunulan eserlerin yayınlanması hususunda karar vermek,

e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına karar vermek,

f) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Çalışma grupları ve grup sorumluları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturulur. Her çalışma grubuna, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından toplam iki kişi olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına grup sorumluları görevlendirilir. Grup sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Grup sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler hazırlamak, sonuçlandırmak ve çalışma gruplarındaki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.