5 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30442

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

( II-26.1.b)

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

“ö) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,

p) Özel amaçlı işletmeler: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan özel amaçlı işletmeleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

“e) Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.

f) Pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2014

28891

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2015

29280