5 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30442

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14, 37 ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite öğrencilerine ve üniversite dışından kişilere talepleri doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi hizmetleri sağlamak, psikoloji bilim dalı ile ilgili uygulamalar, araştırmalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Psikolojik destek/psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Psikoloji bilim dalı ve uygulamalı psikoloji alt alanlarında yurt içinde ve dışında, araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak,

c) Uygulamalı psikoloji alt alanlarında lisansüstü eğitim programları açmak, psikoloji alanında ve diğer alanlarda psikoloji alt alanlarıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

d) Psikoloji bilim alanında gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

e) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

f) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir. Müdür yardımcıları, müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetir.

b) Merkezi, temsil eder.

c) Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetir.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak,

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş veya en çok 11 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, uzman kadro, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Büro ve ekipmanlar Rektör tarafından Merkez kullanımına verilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.