4 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30441

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün birinci öğretim ve ikinci öğretim yapılır. Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün ikinci öğretim ve uzaktan öğretim yapılabilir, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Bir dersten devam sağlayan öğrenci, tekrar aynı dersi aldığında, uygulamalı derslerde devam koşulu aranır, teorik derslerde devam koşulu aranmaz, uygulamalı teorik derslerde ise devam koşulu aranabilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde devam koşulu Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Uzaktan öğretim programlarında ve uzaktan öğretim yöntemi ile verilen derslerde, ara sınav ve yarıyıl/dönem sonu sınavlarının başarı puanına katkısı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav; yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz gerçekleştirilebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme, tek ders ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Askerlik görevini yapanlara askerlik süresinin bitimine kadar izin verilir. Öğrenciler, kayıtlarının yenilenebilmesi için askerlik süresinin bitiminden itibaren iki ay içinde dilekçe ve terhis belgesi ile birlikte ilgili akademik birime başvurmak zorundadır. Öğrenciler başvurusunu takip eden ilk yarıyılda kayıt yenileme işlemi yapabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120

3-

19/5/2015

29360

4-

09/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896

9-

3/1/2017

29937

10-

13/2/2017

29978

11-

15/4/2018

30392