4 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30441

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“u) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücreti,

ü) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Ayrıca tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ihtiyaç duyulduğunda bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Üniversite dışından görevlendirilen jüri üyeleri uzaktan erişim yöntemi ile tez sınavına katılabilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç seminer” ibaresi “iki seminer”, üçüncü cümlesinde yer alan “iki seminer” ibaresi “üç seminer” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanması Senato tarafından belirlenir. Üniversite dışından görevlendirilen jüri üyeleri uzaktan erişim yöntemi ile yeterlik sınavına katılabilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir. Üniversite dışından görevlendirilen tez izleme komitesi üyeleri tez önerisi, tez izleme komitesi toplantıları ve tez savunmasına uzaktan erişim yöntemi ile katılabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/5/2017

30071

2-

22/11/2017

30248