1 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30438

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TARİHİ

VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÖRTÜMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Muğla ili ve ilçeleri olmak üzere ülke sınırlarındaki Yörükler-Türkmenler ile ülke dışındaki konargöçer Türk topluluklarının tarihlerini, kültürlerini, sosyo-kültürel yapılarını, maddi ve manevi değerlerini disiplinler arası metotlarla araştırarak bu değerlerin bilim dünyasında tanıtılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

b) Konargöçer grupların sosyo-kültürel yapılarını değişim ve süreklilik açısından incelemek ve Yörük-Türkmenlerin her türlü sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yörük ve Türkmenlerin tarihleri, kültürleri, dilleri ve sosyo-kültürel durumlarını araştırarak kayıt altına almak,

b) Yörükler, Türkmenler ve diğer konargöçer Türk toplulukları ile ilgili akademik görsel, işitsel ve yazılı materyaller hazırlamak ve yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, kurs, sergi, şölen ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

c) Araştırmalar kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve araştırmacılar ile işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak,

ç) Yerel veya ulusal düzeyde yayın yapan televizyon, radyo kanallarında Yörükler, Türkmenler ve diğer konargöçer Türk toplulukları hakkında programlar düzenlemek, talep eden kuruluşlara hazırladıkları belgesel, film, dizi ve benzeri çalışmalarında danışmanlık yapmak,

d) Yörükler, Türkmenler ve konargöçer Türk topluluklarıyla ilgili çalışma yapan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere bilimsel ve teknik alanda destek sağlamak, çalışmaları neticesinde meydana getirilen bilimsel eserleri yayımlamak,

e) Yerleşik hayata geçen Yörüklerin, Türkmenlerin ve yurt dışındaki konargöçer Türk topluluklarının yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve değişmeyen kültürel ögelerini tespit etmek,

f) Resmi ve özel kuruluşlara, şahıslara Yörük ve Türkmen kültürü konusunda hazırladıkları projelerde danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan konargöçer Türk toplulukları hakkında yeraltı ve yerüstü yüzey araştırmaları yapmak, arkeolojik araştırmalar için ilgili birimler ile işbirliğinde bulunarak yasal izinler çerçevesinde kazılar gerçekleştirmek,

ğ) Yörükler, Türkmenler ve konargöçer Türk toplulukları ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çalışmaları bir araya getirerek Üniversite bünyesinde bir arşiv merkezi veya kütüphane oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile özel kurum ve kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.