31 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30437

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/1985 tarihli ve 18941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı yürütür.