31 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30437

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bölge” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (g), (ı), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,”

“j) Personel: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,”

“l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve araştırmacı.”

“1) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Yazılı sınav tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

b) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl, dekoratör, tekniker, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Eğitim uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman (GİH) ve Uzman (TH)  kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Uzman (GİH) kadroları için genel idare hizmetler sınıfı kadrolarında, Uzman (TH)  kadrosu için ise teknik hizmetler sınıfı kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibariyle en az beş yıl görev yapmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı veya istatistikçi kadrolarında en az altı ay görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

f) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

ğ) Memur, anbar memuru, santral memuru, veznedar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.

(2) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda başarılı olanlar, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

ç) Bakanlıkta geçen hizmeti fazla olanlara,

d) Disiplin cezası almamış olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde düzenlenmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan  “öncelik verilir” ibaresi “öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

“(1) Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde düzenlenmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2012

28180

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/1/2013

28540

2-

21/5/2014

29006