28 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30434

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple kaydını sildirmesi halinde, kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin askerlik şubeleri üzerinden yapılacak işlemler adayın beyanına ilişkin olarak ve adayın talebi doğrultusunda gerçekleştirilir. Askerlik hususunda işlem yaptırmak isteyen öğrencilerin taleplerini Üniversiteye yazılı olarak bildirmeleri gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’e başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.”

“(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 65 puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrencilerin alacakları veya öğrencilik hakkı elde ettikten sonra intibak yapılacak olan toplam ders sayısı kayıt olunan lisansüstü programındaki alınması gereken toplam derslerin %50’sini aşamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notunun hesaplanmasında doğrudan değerlendirme sistemi kullanılır. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi                              Başarı Notu                       Puanı

Pekiyi                                                   AA                     4,00        90-100

İyi-Pekiyi                                              BA                     3,50        80-89

İyi                                                         BB                     3,00        70-79

Orta-İyi                                                 CB                     2,50        60-69

Orta                                                       CC                     2,00        50-59

Başarısız                                                FF                     0,00        49 ve altı

Final Sınavına Girmedi                         FG                     0,00        0,00

Devamsız                                              DZ                     0,00        0,00”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci 24 kredilik dersten en az 2,50 ortalama ile başarılı olma şartını tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü tarafından kayıt altına alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İkinci yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2017

29987