28 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30434

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydı toplam iki yarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine öğrenci izinli sayılır. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programında tez savunma aşamasındaki öğrencilere, iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2017

30014