28 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30434

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE

YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/1997 tarihli ve 23083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.