28 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30434

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI VE

STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ASBÜ-İKSAM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dallarının ve ilgili diğer kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında insan kaynakları yönetimi, kurumsal ve bireysel yetkinlik analizleri, iş analizi, işgücü planlaması, iş gören seçme, iş değerleme, eğitim ve geliştirme, lider geliştirme ve yetiştirme, kariyer yönetimi, bireysel ve kurumsal performans yönetimi, ücret ve ödül yönetimi, iş gören sağlığı ve iş güvenliği, çalışan memnuniyet ve bağlılık ölçümleri, psikometrik test geliştirme, kalite sistemleri ve stratejik yönetim ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve çözüm hizmetlerinin geliştirilmesine aracılık etmek, söz konusu alanlar ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve işletme sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, insan kaynakları yönetimi, kurumsal ve bireysel yetkinlik analizleri, iş analizi, işgücü planlaması, iş gören seçme, iş değerleme, eğitim ve geliştirme, lider geliştirme ve yetiştirme, kariyer yönetimi, bireysel ve kurumsal performans yönetimi, ücret ve ödül yönetimi, iş gören sağlığı ve iş güvenliği, çalışan memnuniyet ve bağlılık ölçümleri, psikometrik test geliştirme, kalite sistemleri ve stratejik yönetim ile ilgili her konuda; temel ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek; ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek; temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

c) Merkezin faaliyet alanında yer alan konular ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek,

ç) Merkezce yürütülecek laboratuvar çalışmaları ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil edecek referans merkezi olmak,

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan sorunların, kamu kurumları, işletmeler ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

e) Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda işletmelerin ve çalışanların aydınlatılması, ihtiyaçların belirlenmesi, giderilmesi ve gerekli eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla, eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

f) Disiplinler arası bir yaklaşım ile Merkezin faaliyet alanında yer alan konular ile ilgili sorunlarının tanı ve çözümünde uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmek,

g) Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda yapılacak her türlü yayını teşvik etmek; ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

ğ) Kurumsal yetkinlik çerçevesi ve insan kaynakları yetkinliklerinin tespit edilmesi için gerekli bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak; kurum, kuruluş ve işletmelerin yetkinlik açıklarını tespit etmek, yetkinlik bazlı rehber eğitim modülleri geliştirmek, eğitim içeriklerini hazırlamak ve eğitim etkinliğini ölçmeye dönük araçlar geliştirmek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,

ı) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer. Herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde yerine başka bir Müdür Yardımcısı aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilir. Görev süresi bittikten sonra Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur ve Müdür tarafından verilen görevleri yürütür. Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkez bünyesinde personel görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,

b) İleriye dönük projeler geliştirmek, hangi faaliyet, proje ve programların yapılacağını ve bu faaliyet, proje ve programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek,

c) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın, rehberlik, danışmanlık, eğitim ve öğretim konularında karar almak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

d) Merkezin genel strateji ve politikalarını belirlemek, düzenlenecek olan programlarla alakalı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmesini yapmak,

e) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve değerlendirmek,

f) Yapılacak eğitim ve diğer faaliyetler sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,

g) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.