27 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30433

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili eğitim dilinde YDS’den 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanı almış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (a) bendindeki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

1) NA: Devamsız.

2) S: Başarılı.

3) U: Başarısız.

4) P: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenci.

5) I notu: Hastalık veya geçerli başka bir nedenle başarı notu oluşmamış öğrencilere verilir. Bir dersten I notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin I notu, kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür; ancak uzayan hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki yarıyılın kayıt başlangıcına kadar uzatılabilir.

6) EX notu: Lisansüstü programlara kabul edilen, hazırlık sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.”

“(8) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıklarında en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar açılacak olan doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları; akademik takvimle belirlenen yarıyıl sonu sınav tarihlerinde, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı yazılı sınavından en az 70 puan alan sözlü sınava girer. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler hakkında 25 inci maddenin sekizinci ve on birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 21/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2016

29925

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2017

30121