27 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30433

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş hekimliği eğitimi alan öğrenciler ile ilgili eğitim ve yönetim birimlerine uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Öğrenci: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini,

f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü, Öğrenci KatkıPayı/Öğrenim Ücreti ve

Ders Muafiyetleri

Kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Fakülteye, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Yönetim Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme, ders alma

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre ve ilgili mevzuatla belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını ödemeleri halinde yeniden kayıtları yapılır. Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yeniletmeyen öğrenci o yıl eğitime devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl eğitim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla sunacakları mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, pratik, klinik dersler ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış olması şarttır. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Ders muafiyetleri

MADDE 9 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurabilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.

(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, Yönetim Kurulu kararı ile 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı, Öğretim Yılı, Dersler,

Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul

Eğitim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültenin öğretim programının süresi her biri bir ders yılını kapsayan beş yıldır.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim programı

MADDE 13 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı, aşağıdaki paketlerden oluşur:

a) Program bilgi paketi; program hakkında genel bilgi, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulardan oluşur.

b) Ders bilgi paketi; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolardan oluşur.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az yirmi sekiz haftadan oluşur.

Dersler

MADDE 15 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir. Ancak öğrenci seçmeli dersi yüklenmek istemediği takdirde bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu dersleri sınavlarına girerek üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 17 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal saatlerin %30’undan, klinik/pratik saatlerin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul

MADDE 18 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 19 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama oranı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Bir dersin öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan asgari klinik/pratik uygulama oranı, o ders için öngörülen klinik/pratik uygulama sayısının %70’inden fazla olamaz.

(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresi, klinik/pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Klinik/pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Klinik dersler

MADDE 20 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav ve genel sınav uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik derse devam eden ancak genel sınavda başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik iş sayısını tamamlayamadığı için genel sınava giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

(3) Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı tanınmaz.

Dördüncü sınıf klinik ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci genel sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci genel sınava alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla on iş günü süre verilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen asgari klinik/pratik uygulama oranlarını dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, genel, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. O klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik/pratik uygulamalarını tamamlayamayan öğrenciler genel sınavlara giremez. Klinik ders süresi içinde anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik uygulamaları eksik olan, ancak asgari klinik/pratik uygulama oranını tamamlayan veya genel sınavdan başarısız olanlar staj tekrarına kalırlar. Bu durumdaki bir öğrenci, klinik ders tekrarlarına o yılın akademik takviminde belirtilen tarihte başlayarak Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Klinik Stajları için ondört tam iş günü, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pedodonti, Periodontoloji klinik stajları için ise yedi tam iş günü klinik ders tekrarı yapar.

(2) Staj tekrarında başarısız olanlar aynı staj tekrarı süreleri ile akademik takvimde belirtilen tarihte başlayarak ikinci staj tekrarını yaparlar. Bunda da başarısız olanlar takip eden öğretim yılında yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek klinik dersi tekrarlar.

(3) Yıl içinde anabilim dalları tarafından belirlenen asgari klinik/pratik uygulama oranını tamamlamamış ve/veya klinik derse devam etmemiş öğrenciler bu stajlarını yeni öğretim yılının başında yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek tamamlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılırlar.

(2) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek 24 üncü maddedeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.

(3) Bütünleme ve staj tekrarı sınav sonuçları aynı genel sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(4) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 24 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                Not                Katsayı              Derecesi

90-100             AA                   4,00                  Pekiyi

85-89               BA                   3,50                  Pekiyi

80-84               BB                   3,00                     İyi

70-79               CB                   2,50                     İyi

60-69               CC                   2,00                    Orta

 

b) Geçmez notlar şunlardır:

Puan         Not             Katsayı             Derecesi

55-59        DC                1,50               Başarısız

50-54        DD                1,00               Başarısız

40-49        FD                0,50               Başarısız

0-39          FF                0,00               Başarısız

                  F1                0,00               Başarısız

                  F2                0,00               Başarısız

                  F3                0,00               Başarısız

 

c) Harf notlarından F1, F2 ve F3’e ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

1) F1: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle genel, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.

2) F2: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için genel sınava girememiş; ancak asgari oranları tamamlamış öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar verilen telafi süresince bu not verilir. Telafi süreci sonuna kadar eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

3) F3: Genel veya bütünleme sınavına herhangi bir mazeret göstermeden girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.

(2) Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda en az bir, en çok iki ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

(3) Ara sınava geçerli bir sebep ile katılmadıkları Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Klinik/pratik uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve zorunlu iş yükünü tamamlayan öğrencilere genel ve/veya bütünleme sınav hakkı tanınır.

(5) Genel ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen yer, gün ve saatte ilgili birim tarafından yapılır. Genel sınav, bütünleme ve tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınav sonuçlarına göre en çok bir dersten  sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. F1 notu alan öğrencilerin bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı bulunmaz.

(7) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra yedi gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 60 alması gerekir. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(8) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

(9) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları Fakültenin öğrenci panolarında ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde maddi hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Sınavın geçerliliği

MADDE 27 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması devam ederken; sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten FF notu ile başarısız olmuş sayılır.

Mezuniyet koşulları

MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, 75 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik ortalama

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. İlişik kesme ile ilgili diğer işlemler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 32 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyiminin Fakülte ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olması gerekir. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato, ilgili mevzuat ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.