26 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30432

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alıp ve başarılı oldukları yerel kredili derslere, EYK kararı ile ilgili lisansüstü eğitiminde verilen yerel kredili derslerin %50’sini geçemeyecek şekilde muafiyet verilir. Sayılan bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde ilgili enstitüye başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2016

29902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2017

30080

2-

3/8/2017

30143

3-

4/12/2017

30260