23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30429

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2017 tarihli ve 30205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Not ortalaması: Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen ve bu işlemin bir yarıyıl veya o zamana kadar alınmış tüm dersler için yapılmasına göre yarıyıl ve genel not ortalaması olarak adlandırılan değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim kurulları ihtiyaca göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Dördüncü ve beşinci yıllar birlikte değerlendirilir. Bu yıllarda bulunan derslerden en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı yıl (ön hekimlik) uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü veya beşinci yıllarda “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersleri, ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Burs ve indirim

MADDE 31 – (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Dekan ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2017

30205