22 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30428

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ders sınavı, tek ders sınavı, ek sınav ve süreler”

“(1) Üç ders sınavı; Üniversitenin Tıp Fakültesi dışında diğer tüm Fakülte ve Yüksekokullarında, Staj ve/veya Klinik Uygulama Eğitimi dersleri ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi proje dersleri hariç olmak koşuluyla tüm dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır.

(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. Üç ders sınavına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Üç ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

b) GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin eğitim süreleri uzar. Başarısız oldukları derslere açıldıkları yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadırlar. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

c) Üç ders sınavında başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını tek derse indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Şubat, Haziran, Eylül aylarında ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci, derse kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2013

28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2013

28748

2-

14/2/2017

29979

3-

30/4/2017

30053