22 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30428

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İlan edilerek kesinleşen başarı notlarına, bu ilandan sonra ikinci defa itiraz edilmesi halinde dekan/müdür, dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili alanlardan en kısa sürede en az üç kişilik komisyon kurularak, sınav evrakı yeniden incelettirilir. Bu inceleme iki iş günü içerisinde tamamlanarak sonuç ilan edilir.”

“(4) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile en kısa sürede Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme işlemleri yapılır ve öğrenciye bilgi verilir.

(6) Bütün bu itiraz işlemleri bütünleme sınavı öncesinde tamamlanmak zorundadır. ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Lisansüstü programlarda yüksek lisans öğrencileri, doktora ve iki dersi aşmamak koşuluyla üçüncü ve dördüncü sınıf lisans derslerini; doktora öğrencileri ise iki dersi aşmamak koşuluyla aynı anabilim dalındaki yüksek lisans derslerini ya da diğer lisansüstü programlardaki dersleri, eğer danışman atanmışsa danışmanın, danışman henüz atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının onayı ile seçebilir.

(4) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde, danışman atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının görüşü alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2017

30053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2017

30094