21 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30427

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/6)

MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayan asansörlerin tescilinde, ilgili standarda atıf yapılarak onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen ve yürürlük tarihi geçmemiş olan uygunluk belgeleri/sertifikaları veya raporlar ilgili ruhsat makamı tarafından kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2017

30096

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2017

30261