21 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30427

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üniversitenin, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hariç, fakülte ve meslek yüksekokullarında öğretim dili İngilizcedir, ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılmasında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görülen dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan programların öğrenci ders kayıtları İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra yapılır.

(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlararası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve İngilizce hazırlık sınıfında öğretim, 7/3/2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Son yarıyıl ve son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için ders yükü artırılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir programa yatay geçiş veya dikey geçiş işlemleri ile olabilecek diğer intibak ve ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu işlemler sırasında:

a) Öğrencinin önceki programındaki (DC), (DD), (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eşdeğeri not alınmış dersler intibak/ders sayımı işlemlerinde dikkate alınmaz.

b) Öğrencinin önceki programındaki (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin yeni programda sayılacağı ve hangilerinin sayılmayacağı belirlenir.

c) İntibak işlemleri bölümün belirleyeceği müfredata göre yapılır.

ç) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul veya eş koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

d) Programa sayılan derslere göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl/yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kullanılır.

(2) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.

(3) İntibakına göre ders kaydını yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir dilekçe ile ilgili fakülte ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir.

(4) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar ilgili bölüm tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans ya da çift anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde ve sayıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:

a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi biçiminde gruplara ayrılarak eğitim müfredatında açıkca belirtilir. Genel kültür ve program yeterliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan dışı seçmeli ders sayısı en az bir en fazla iki olabilir. Bu dersler fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafından ilan edilen seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarından alınabilir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının yanı sıra 240'dan fazla AKTS'ye sahiplerse, fazla AKTS'leri kadar seçmeli derslerini bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla genel not ortalaması dışına çıkartabilir.

ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışındaki hiç bir ders mezuniyet için değerlendirmeye alınmaz ve genel not ortalaması hesabında kullanılmaz.

d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, ilgili bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu notlarının ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2015

29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2016

29798