20 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30426

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. İzinli olunan ve kayıt dondurulan süreler azami eğitim-öğretim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Azami öğrenim süreleri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda eğitimini tamamlayamayan öğrenciler için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda, son dönem öğrencilerine devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Tanınan iki ek sınav sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerde dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) İki ek sınav hakkının biri, bahar yarıyılı sonu sınavlarının bitiminden sonra diğeri ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce kullandırılır. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler, ara sınav notu aranmaksızın başarılı sayılır ve 23 üncü maddedeki esaslara göre işlem yapılır ve ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) katılır.

c) İki ek sınav sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,  hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, en fazla beşe indiren son sınıf öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine ise dört yarıyıl ek süre verilir.

d) (c) ve (ç) bentlerindeki durumda olan öğrenciler verilen ek süreler içerisinde açılacak ara sınav ve yarıyıl sonu ile bütünleme sınavlarına girer ve bu süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son sınıf öğrencilere ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Verilen bu süre içerisinde açılacak ara sınav, yarıyıl sonu ile bütünleme sınavlarına ve tek ders sınavlarına girilebilir.

f) Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde AGNO’su 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Öğrenciler, sınırsız sınav hakkını ancak dersin devam koşulunu yerine getirilmesiyle kullanabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma hakkına sahip öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydını yapmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitenin internet sayfasında yayınlanan ilan doğrultusunda yapılır.

(2) Kayıt için, ÖSYM tarafından istenen belgeler ile Rektörlük tarafından belirlenen belgeler istenir. Belgelenebilir mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(4) Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına devam edilemez. Belirtilen düzeyde herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu anlaşılanların, kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte eksiklik veya tahrifatlı belge verdikleri anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibariyle iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir ve ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt, kabul, sınav ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitede ders geçme sistemi uygulanır. Bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almaları zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri, haftada iki ders saati olmak üzere iki yarıyılda zorunlu ve kredili ders olarak öğretim planında programlanır ve okutulur.

b) Yabancı dil derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler için, her eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yeterlilik sınavı yapılır.

2) Yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 70 ve üzeri not alan öğrenciler ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı sayılır.

3) Yeterlilik sınavı başarı notu 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde AGNO’ya katılır. Bu sınavlar sonucunda başarılı olunan ders ikinci kez alınamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Koşullu başarılmış notlar; DC ve DD notlarıdır.

3) Başarısız notlar; FD ve FF notlarıdır. Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Alt Limitinin (BDKAL) üstünde ve Ham Başarı Notu Alt Limitinin (HBAL) altında ise; dersin devamı alınıp sınavında başarısız olan, istatistiksel hesaplamalara katılır fakat bu öğrencilere doğrudan FD notu verilir. BDKAL’ye kalan; dersin devamı alınıp sınavına girilmeyen, boş kağıt veren öğrencilerin notları istatistiksel hesaplamalara katılmaz ve doğrudan FF notu verilir.

4) Devamsız notu; DZ notudur. Devamsız öğrenciye doğrudan DZ notu verilir ve herhangi bir değerlendirme uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tekrarlanan dersler için; önceki yarıyıl/yarıyıllarda FD veya FF notu verilen başarısız derslerde devam zorunluluğu aranmaz. DZ notu verilen derslerde ise devam zorunluluğu aranır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “beş” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Otomasyon sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları, öğrencinin dilekçesi ile öğretim elemanınca doldurulan not düzeltme formuyla birlikte notların ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde ilgili birime yapılır. Öğrencilerin maddi hata itirazları inceleme komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencilerin; mazeretlerinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde, birinci fıkrada belirlenen mazereti ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri, bir dilekçeyle birlikte en geç ara sınavların bitimini takip eden birinci haftanın üç iş günü içerisinde birimine teslim etmeleri gerekir, mazeretler birim yönetim kurulunca takip eden dördüncü iş günü değerlendirilip, beşinci iş günü ilan edilir.”

“ç) Mazeret sınavlarının yapıldığı hafta içerisinde birinci fıkranın (b) bendine göre görevlendirilenler ile raporlu olmaları nedeniyle mazeretleri devam eden öğrencilerin durumu ile mazeret sınavı başvuru süresinin ağır hastalık, kaza, birinci derece yakınının ağır hastalık veya vefatı, doğal afetler ve benzeri durumlarda zorunlu olarak aşılması hallerinde değerlendirme birim yönetim kurulunca yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınavlara katılamayan ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ara sınavların bitimini takip eden ikinci hafta içerisinde yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin madde başlığı “İzin/kayıt dondurma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Üniversite ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans diploma programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile çift anadal programı açılabilir. Çift anadal ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Birim yönetim kurulu kararıyla;

a) Öğrencinin kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılması,

b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

c) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması,

ç) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

d) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması,

e) Azami öğrenim süreleri sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirememesi

durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi halinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK Başkanlığının onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrenciye varsa lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak sureyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(4) Öğrencinin, resmi belge ile vefat ettiği kanuni mirasçıları tarafından bildirilmesi durumunda ilişiği kesilir ve kişisel dosyasında yer alan belgeler kendilerine teslim edilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2006

26359

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/8/2007

26619

2-

16/9/2008

26999

3-

5/9/2010

27693

4-

14/7/2011

27994

5-

13/5/2012

28291

6-

25/6/2013

28688

7-

9/2/2014

28908

8-

18/8/2014

29092

9-

8/10/2014

29139

10-

10/10/2015

29498

11-

14/4/2016

29684