17 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30424

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA

MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜBAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan teknoloji ve madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Teknolojik cihaz/aygıt kullanımı ve madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik/preklinik düzeyde araştırmalar yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak,

b) Teknolojik cihaz kullanımının her yaş grubu için kontrolsüz kullanımı/kullandırılması hakkında bireylerin bilinçlendirilmesi ile madde arz ve temininin engellenmesi konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendirilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek,

c) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak,

ç) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,

f) Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, sağlıkla ilgili bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine bağımlılık ve Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık hedefleyen eğitimler düzenlemek,

g) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

ğ) Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailelerine destek olmak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek,

h) Toplumu televizyon programları, gazete yazıları, el kitapçıkları, afiş ve broşür aracılığı ile bağımlılıklar alanında bilinçlendirmek,

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının/yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün yokluğunda yerine müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı durumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili rapor vermek,

d) Merkezin ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini hazırlamak, gözden geçirmek, çalışmaları değerlendirmek ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan programı eğitim-öğretim ve etkinlik planlarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Her yıl, yapılan etkinliklerle ilgili kapsamlı raporu Müdüre sunmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en az yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, çalışma grubu başkanı sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri; Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. İlgili çalışma grubu başkanı tarafından toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma grubu elemanının görev süresi aynı usulle yeniden uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.