17 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30424

TBMM KARARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ

VE ARAVERMESİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No.1184                                                                                                  Karar Tarihi: 08.05.2018

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 08.05.2018 tarihli 96’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.