16 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30423

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HELAL TURİZM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SDÜ HETURAM): Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Helal turizm konusunda araştırmalar yapmak,

b) Helal turizm konusunda proje çalışmaları üretmek,

c) Helal turizm konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirmek,

ç) Helal turizm konusunda standardizasyon ve sertifikasyon faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Helal turizm arzı ve talebi alanlarında araştırmalar yapmak,

b) Helal turizm alanında proje çalışmaları yapmak,

c) Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda helal turizm temalı eğitim içerikleri oluşturmak ve sunmak,

ç) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki helal turizm araştırmalarını teşvik etmek, akademik anlamda destek vermek,

d) Helal turizm ile ilgili seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen bu etkinliklere katılım göstermek,

e) Helal turizm ile ilgili bilimsel hakemli dergi çıkarmak,

f) Yurt içi ve yurt dışında helal turizm alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanakları geliştirmek,

g) Helal turizm alanının gelişimine katkıda bulunmak adına, alandaki standardizasyon ve sertifikasyon faaliyetlerine destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 (3) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına sunulur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına karar vermek,

f) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulabilir. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.