15 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30422

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜCEVHERAT UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü değerli taş ve mücevherat eğitimlerini ve mesleki kuruluşları desteklemek, teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkânları hazırlamak, çeşitlendirmek ve kalifiyelerinin artması için bu alanlara yönelik ön lisans, lisans ve lisansüstü sevilerde yeni yükseköğretim programlarının açılma süreçlerini teşvik ve kılavuzluk etmek.

b) Öğrencilere yönelik; kendi alanlarında disiplinler arası geniş kapsamlı ve ileri teknolojiye dayalı derslik, atölye ve akreditasyonlarını kazanmış laboratuvarlar kurarak ve çalıştırarak, modern işleme makineleri ve yöntemleri tasarlayıp, uygulayıp geliştirerek, bunları öğrenci ve üreticilere tanıtarak ve gerektiğinde onları eğiterek araştırma, geliştirme ve uygulama imkânları vermek.

c) Üniversitede ve bölgede değerli taş ve mücevherat uygulama alanlarında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini desteklemek, ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimi programlarına daha etkin katılımı teşvik etmek ve böylece; yabancı bilgi birikimini uygulamalı seviyede Türkiye’ye ve Üniversiteye kazandırmak.

ç) Değerli taş ve mücevherat alanlarında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel etkinlikler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

d) Değerli taş ve mücevherat konularında kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek.

e) Yerel üreticiler ve özellikle engelliler ve/veya kadın girişimcilere yönelik değerli taşlar ve mücevherat alanlarında proje vb. rehberlik hizmetleri vermek, gerektiğinde bu amaçlara yönelik ortak projeler üretmek ve uygulamak.

f) Yöre halkına ve üreticilere yönelik özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara sertifika ve başarı belgeleri vermek.

g) Mücevherat ve doğal taş üretimine ilişkin standartlar ve sertifikasyonu oluşturmak, sektörde ilgili bilimsel analizler sonucunda değerli taşların ve mücevherlerin sertifikasını oluşturmak.

ğ) Sektörde, standardizasyon ve sertifikasyonu oluşturmak, geliştirmek ve yasal boyutlarıyla uygulamaya konması için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunmak.

h) Türkiye’de, değerli süstaşı olarak kullanılabilecek mineral, kayaç ve maden varlığı potansiyelini araştırmak ve dökümünü çıkarmak, bunları işlemek için laboratuvarlar, tesisler kurmak, işletmek, bu tesislerde değerli süstaşlarını işlemek, ekonomiye kazandırmak, katma değer oluşturmak.

ı) Değerli taş ve mücevherlerin tarihsel gelişimini araştırmak, geliştirmek, envanterlerini oluşturmak/tamamlamak ve bunun katma değerini artırmak için projeler geliştirmek. Etkinlik alanı için müze, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

i) Türkiye’de ve başka ülkelerde değerli taş ve mücevherat konularında elde edilen tecrübe ve bilgilerin derlenmesi amacı ile bilim dünyası ve özel sektör arasında ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini araştırmak, geliştirmek için gerekli bilimsel ve yasal prosedürleri yerine getirmek.

j) Değerli taşlar ve mücevherat alanlarında kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

k) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ve düzenlenen mesleki birlikler ile işbirliği sayesinde el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak.

l) Tüm bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan fiziki ortamı tasarlayıp, üniversite imkânları, ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri ile oluşturmak.

m) Tüm bu faaliyetler için gerekli olan gözlemsel ve metrik verilerin üretilmesi için gözlem, araştırma ve deney aletlerini üniversite imkânları, ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri ile almak, kurmak, kullanmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

n) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde değerli taş ve mücevherat konularında yürütülecek araştırma-geliştirme, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak, modern mücevherat işleme ve doğal taş işleme yöntemlerini araştırıp, uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan ileri teknoloji derslik, laboratuvar ve atölyelerden oluşan kurumsal ortamı oluşturmak.

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek değerli taş ve mücevherat alanlarında, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak, bu alanlardaki çalışmalara destek olmak ve mücevherat işleme ve doğal taş üretimi yapmak.

c) Araştırma-Geliştirme çalışmaları yapmak, mücevherat işleme ve doğal taş üretimi için altyapıyı kurmak, yeni teknikler, tasarımlar ve modelleri oluşturmak ve/veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

ç) Mücevherat işleme ve doğal taş üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, sektörden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, üniversite içi, engelli, kadın girişimciler, vb. gibi yöresel atıl işgücüne ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

d) Mücevherat ve doğal taş üretimine ilişkin ulusal ve uluslararası seviyede Üniversite kamu ve özel sektör işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.

e) Mücevherat ve doğal taş yüzeyler üretimine ilişkin standartlar ve sertifikasyonu oluşturmak, sektörde ilgili bilimsel analizler sonucunda değerli taşların sertifikasını oluşturmak, sektörde, sertifikasyon olayını alışkanlıktan öte yasal boyutlarıyla uygulamaya konması için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilinci ve çevre koruma ile ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Yönetim Kurulunca uygun görülen bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevinden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün önerisi ile ilgili yönetim kurulu üyeleri arasından olmak üzere üç müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcıları, aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir veya görevinden alınabilir. Müdür yardımcıları, müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Gerektiğinde; Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usullerle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemini belirlemek.

e) Yönetim ve Danışma Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Merkezin idari ve diğer işlerini yürütmek.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve geliştirme ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.

i) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

j) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür dahil yedi kişiden oluşur.

(3) Müdürün başkanlığında, üç müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, en az yılda iki defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan, üyelerin salt çoğunluğunun yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(6) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak.

b) Müdürlüğün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

g) Müdürün ilgili mevzuat hükümleriyle gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili Rektör yardımcısı veya Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık yapar.

(3) Danışma Kurulu Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde değerli taş ve mücevherat üretimi ile ilgili olarak bulunan her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır mal varlıklarını merkez hizmetlerinin kullanımına devir ve tahsis edebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Üniversite ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.