14 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30421

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hedef kitle: 5-18 yaş arasındaki bireyler, bunların ebeveynleri ve bunlara eğitim veren öğretmenleri,

ç) Merkez (Çocuk Üniversitesi): Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

f) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Üniversitede akademisyenler rehberliğinde çağdaş eğitim anlayışıyla çocukların becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, bu amaçla anne-babalara ve eğitimcilere de ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve destek hizmetleri veren Çocuk Üniversitesi olarak adlandırılan Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademisyenlerin çocuklar, aileler ve eğitimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermelerini sağlamak.

b) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif anlamda gelişmelerini sağlamak ve bu alanlarda olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine katkıda bulunmak.

c)  Çocukların okul içi ve okul dışı ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilişkili güncel bilgiyi o alanda çalışan akademisyenlerden almalarını sağlamak, farklı akademik ortamlarda deneyim kazandırarak ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yolla kariyer bilinci geliştirmek.

ç) Çocuklara dünya vatandaşı olarak sahip olmaları gereken bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, açık fikirli olma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri kazandırmak.

d) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların desteklenmelerini ve güçlendirilmelerini sağlayacak etkinlikler planlamak ve yürütmek.

e) Merkezin düzenlediği etkinliklerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ulusal ve uluslararası çocuk üniversiteleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

f) Düzenlenen etkinliklerde yürütücü akademisyenlere araştırma imkânı vermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Merkez ile Üniversite birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki, gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunun eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

“ç) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılması hususunda Merkez ile akademisyenlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.”

“f) İhtiyaç duyulan durumlarda Üniversite içinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili akademisyen, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.

g) İhtiyaç duyulan durumlarda Merkezde yarı ya da tam zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan en az altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik personel arasından, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemektir.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi

MADDE 14/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2016

29815