14 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30421

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki üç cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki üç cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasının (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra aşağıdaki üç cümle eklenmiştir.

“Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerine başvurularda başvuru koşulu olarak yabancı dil zorunludur.”

“Yüksek lisans giriş sınavlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2 yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; gerekli hâllerde jüri yenilenir.”

“Doktora giriş sınavlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2 yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; gerekli hâllerde jüri yenilenir.”

“Sanatta yeterlik giriş sınavlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2 yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; gerekli hâllerde jüri yenilenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için (yatay geçiş yapanlar dâhil), eksikliklerini gidermek amacıyla, bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.”

“Bu süre içinde alınan derslerden başarısız olunması durumunda, bu dersleri başarıncaya kadar geçen süre azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başarı notlarına yapılacak itiraz veya not değişiklik talepleri, ilgili sınav dönemini izleyen on iş günü içinde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dönem eksiltmesi yaptırabilmek için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yönetmelik hükümlerine göre bir dönemde tamamlanabilir olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, Üniversitenin kendi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya uzaktan eğitim birim koordinatörü tarafından yapılır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında, yukarıda yer alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dönem eksiltmesi yaptırabilmek için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yönetmelik hükümlerine göre bir dönemde tamamlanabilir olması gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez danışmanı; öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim dalı başkanlığının benzer şekildeki önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından da atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında yukarıda yer alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilmesi ve tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Azami danışmanlık öğrenci sayısı, YÖK’ün 25/12/2014 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinde yer alan esaslara göre belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme komite raporu başarısızlığı bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur.”

“Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam en az 21 krediden ve bir eğitim öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalardan oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dönem eksiltmesi yaptırabilmek için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yönetmelik hükümlerine göre bir dönemde tamamlanabilir olması gerekir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez danışmanı, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Sanatta yeterlik tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anasanat dalı başkanlığının benzer şekildeki önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Birinci danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında yukarıda yer alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir. Azami danışmanlık öğrenci sayısı, YÖK’ün Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinde yer alan esaslara göre belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur.”

“Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2016

29855