13 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30420

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YTÜ-SATPARK): Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversite, sanayi ve toplumun tasarım ihtiyaçlarına, üniversite, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel işletmeler birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bütüncül çözümlemeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde düzenlenecek sanatsal faaliyetleri teşvik etmek, desteklemek ve koordine etmek,

c) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek tasarım ihtiyaçlarını karşılamak,

ç) Amacı ile ilgili kurum içi ve kurum dışına hizmet vermek,

d) Düzenlenecek sanatsal faaliyetlere halkın katılımını sağlamak ve teşvik etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Müdür.

Danışma Kurulu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesinden ve diğer gerçek veya tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok 11 (on bir) üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak,

c) Eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika, başarı ve katılım belgelerinin düzenleme koşullarını belirlemek,

ç) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak,

d) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek,

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek, gerekli gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu denetletmek.

Müdür

MADDE 12 – (1) Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi, Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunulur. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda merkezi temsil eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.