13 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30420

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt ve bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen kayıtlar, yarıyıl, yaz dönemi, dersler, sınavlar ve benzeri konuların belirtildiği takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim dalı başkanının başkanlığında o anabilim dalındaki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden; birden fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

g) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

ğ) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

h) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

i) Enstitü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim veren ilgili enstitüyü,

j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

ö) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: İlgili Enstitünün tez yazım kurallarına göre lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmasını izlemek ve rehberlik etmek için oluşturulan komiteyi,

s) Uluslararası Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan öğrencileri,

ş) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

t) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

u) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program açma veya değişiklik, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim üyelerinin öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EK’nın uygun görüşü ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar senatonun kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur. Ortak programlar 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması, ilgili öğretim üyesinin teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(5) Yabancı dilde lisansüstü programların açılması, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(6) İkinci öğretimde YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programları açılabilir, ancak doktora/sanatta yeterlik programı açılamaz.

(7) İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile mevcut anabilim/anasanat dalında farklı bir ad taşıyan başka bir lisansüstü program da açılabilir. Bu şekilde kurulan enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından programda görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler her akademik yarıyıl öncesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Eş Değerlikler, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir. Bu asgari puan, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile artırılabilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı şarttır. İstenen puan ve türü, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Doktora programına başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Doktora programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 olmak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinden hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 olmak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Dört yıllık lisans diploması ile bütünleşik doktora programlarına başvuran adaylar için lisans mezuniyet notu ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 puandan az olmamak şartıyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

ç) Doktora programına başvuran adaylar için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 olmak şartıyla Senato tarafından belirlenecek puana sahip olmak.

(2) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına, Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir üniversitenin lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak, öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden yüksek lisans başvuruları için en az 70 ya da 4,00 üzerinden en az 3,00; doktora başvuruları için en az 75 veya 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından incelenir ve şartları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans programının açık olması durumunda başvuru şartlarını yerine getirmek şartı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) 7 ve 8 inci maddelerde yer alan başvuru şartlarını sağlayarak lisansüstü eğitime kabul edilen, lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci lisansüstü programının derslerini alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, izinli sayılan dönemler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

Uluslararası adayların kabulü

MADDE 11 – (1) Uluslararası adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü eğitim programlarına kabul şartları ve öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) YÖK tarafından burslu olarak yerleştirilen uluslararası öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesine (C2, C1 ve B2 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe yeterlik belgesine (B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylar, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için en fazla iki yarıyıl izinli sayılırlar. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Üniversitede Türkçe öğretim programı açılmadığı durumda diğer üniversitelerin ilgili programlarında eğitim görebilir. Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Bu süre sonunda Türkçe yeterliği sağlayamayanların enstitüyle ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir üniversitenin lisans son sınıf ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenlerin ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile özel öğrenci olarak kayıtları yapılır ve danışmanlık, uzmanlık alan dersi ile seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyılda en çok 20 AKTS’lik ders alabilirler. Bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün şartlarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sadece açılan derslere özel öğrenci kabul edilir.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı EYK’ca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik, ilgili programda derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitim programının ders döneminde verilen dersler, 30 AKTS kredisini geçemez.

Eş değerlikler

MADDE 13 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuruda aranan ALES ve yabancı dil sınav puanları yerine geçecek puanların YÖK tarafından belirlenen eş değerleri kabul edilir.

Programlara başvuru

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri programa Senato tarafından belirlenen şekilde müracaat eder.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) EYK, yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak için anabilim/anasanat dalı kurulunca teklif edilen en az 7 öğretim üyesi arasından 5 asıl ve 2 yedek; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyesi sayısının yeterli olamaması durumunda ise en az 5 öğretim üyesi arasından 3 asıl ve 2 yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;

a) Ön değerlendirme, ALES puanının %60’ı, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %20'si ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalamanın virgülden sonra iki basamağı dikkate alınır. Başarı notu 50 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

c) Tezsiz yüksek lisans başarı notu, ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 50 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

ç) Doktora programları için başarı notu, ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bütünleşik doktora programına başvuranlar için başarı notu hesaplamasında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Başarı notu 60 puan ve üzeri olan adaylar, başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

d) Uluslararası adayların tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmesi için başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı puanının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 50 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Doktora programlarına kabul edilmek için başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 60 puan ve üzeri olan adaylar, başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

e) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve EYK kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

f) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya 50 puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. İlan tarihinden itibaren üç iş günü içinde sınav sonucuna itiraz edilebilir.

(4) Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar, puan sıralamasına göre boş kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

Kesin kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların Senato tarafından belirlenen tarihlerde istenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumuna ilişkin işlemler adayın beyanına dayanılarak yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

(2) Lisansüstü programlara elektronik başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazananlardan belgelerin asılları istenir.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 17 – (1) Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hâllerde anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EK’nın onayı ile doktora dereceli öğretim elemanları da lisans düzeyinde 2 dönem ders vermiş olmak şartıyla ders verebilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde okutulur. Her dönemde okutulan dersler en az 30 AKTS olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilemez.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(6) Öğrenciler, lisansüstü eğitim-öğretime başladıkları yılın eğitim-öğretim planına tabidir.

(7) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü uzaktan öğretim yüksek lisans programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Danışman ataması

MADDE 18 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayıyla atanır.

(2) Danışmanlar, ilgili anabilim/anasanat dalının öğretim üyesi veya diğer birimlerde görev yapan anabilim/anasanat dalıyla ilgili öğretim üyelerinden atanır. Ortak yürütülen programlar için ise diğer üniversitelerden de danışman atanabilir.

(3) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin EYK tarafından kabul edilmesi hâlinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi hâlinde yüksek lisans öğrencileri için üç aya kadar, doktora öğrencileri için altı aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Üniversiteler arasında yer değiştiren, üniversitelerin üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin diğer hususlar, anabilim/anasanat dallarının özellikleri de dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(5) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da olabilir.

(6) Danışman, öğrencinin tez konusunun EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar.

(7) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12 kişidir. Ancak bu sınırın düşürülmesine veya sadece öğretim üyesi yetiştirme programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına EK’nın  teklifi ve Senatonun onayı ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Hâlihazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Bu durumda olan öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrenci, eğitim-öğretim döneminin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde olmak şartıyla mazeretini belgelendirerek enstitüye müracaat eder. Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, ders kaydı yaptırabilir.

(3) EYK tarafından kabul edilen, haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumda olan öğrenci tez aşamasında ise danışmanı ve/veya TİK tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır.

(4) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, ders kaydı süresi içinde dersin açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hâllerde danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile öğrenci başarısız olduğu dersinin yerine başka bir dersi alabilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği seçmeli derslerin toplam AKTS kredisinin en az %70’ini Üniversitede kayıtlı olduğu programdan almak zorundadır. Bu sınır, EYK’nın kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir.

(7) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya başka üniversitelerden yüksek lisans programı için en fazla iki ders, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders alabilir.

(8) Öğrencilerin daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi, akademik takvimde belirtilen yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, öğrenci, yüksek lisans programı için en fazla iki seçmeli dersi, doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki dersi, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersi seçebilir. İzlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(9) Devamsızlık nedenli ve yükseltme amaçlı olarak tekrar alınan veya önceki yarıyıl/ yılda devam şartı yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile birim dışından alınan dersler dâhil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için en fazla 45 AKTS krediyi danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve EYK’nın kararı ile alabilir.

(10) Birim dışından alınan fazla krediler için danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve EYK’nın kararı gerekir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 20 – (1) Ders ekleme ve bırakma işlemleri, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci tarafından danışman onayı ile yapılır.

İzinler

MADDE 21 – (1) EYK tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile kayıt dondurabilir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olarak yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl öğrenime ara izni alabilir. Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Yurt içi ve dışı eğitim almaları ve staj/araştırma yapılması,

b) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

c) Askerlik durumu,

ç) Tutukluluk hâli,

d) Resmî kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görevlendirilmesi,

e) Yukarıda sayılan hâller dışında EYK’nın kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(2) Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, lisansüstü öğrenime devam edebilmesi için sağlık sorunlarının düzeldiğine dair, son üç ay içerisinde alınmış sağlık raporu getirmeleri gerekir.

(3) Öğrenime ara izin işlemi, yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencinin başvurusuyla ya da öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü hâllerde ise başvuru süresi sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi ile EYK’ya yapılır.

(4) Öğrenime ara izin süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılabilecek ara sınavlar/çalışmalar ve yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavıyla ölçülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve bu ders ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl ara sınavlarına giremeyen öğrenciye, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Tek ders sınavına girme hakkı, mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere başvurmaları hâlinde sadece ilgili yarıyılın sonunda ve bir kere verilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler tek ders sınavına giremezler.

(6) Uzaktan öğretim programlarında verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezî bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

(7) Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınav hakkını kazanıp bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz katılmayanlar ile başarısız olan öğrenciler katılır. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve EYK’nın belirleyeceği özel statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Öğrenciler, EYK’nın kararı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Kesirli sayılar yuvarlanır.

(4) Başarı puanı, ara sınav puan ortalamasının %40’ının yarıyıl sonu puanının %60'ına eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar yuvarlanır. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

(5) Öğrencilere aldıkları her ders için öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı olan harf notu verilir:

Puan                Katsayı               Başarı notu

90-100               4,00                       AA

85-89                 3,50                       BA

80-84                 3,00                       BB

75-79                 2,50                       CB

70-74                 2,00                       CC

65-69                 1,50                       DC

60-64                 1,00                       DD

50-59                 0,50                       FD

00-49                 0,00                        FF

(6) Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı notunun en az 70, harf başarı notunun CC; doktorada en az 75, harf başarı notunun CB olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının mevzuat hükümleri geçerlidir.

(7) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

(8) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

(9) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından son dört yılda aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce aldığı notlar transkripte işlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ders sorumlusu tarafından ilanından sonra en geç beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Enstitü müdürlüğü, ders sorumlusunun görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi hâlinde EYK kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.

Akademik başarı not ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda öğrenci bilgi sisteminde hesaplanır.

(2) Dersin ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile harf notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı, AKTS kredilerinin toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not kullanılır.

(4) Bütün notlar öğrenci başarı durum belgesine geçirilir.

Kayıt silme

MADDE 26 – (1) Öğrencinin kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunarak ilişik kesme işlemlerini tamamlamasıyla EYK kararıyla ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 ulusal krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanının onayı ile derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla lisans derslerinden seçilebilir.

c) En çok iki ders, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli dersler EK’nın teklifi ve Senatonun onayı ile açılır.

d) Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

e) Öğrenci bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer konusu, danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili olmalı ve dersin alındığı dönem başında anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilmelidir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik kopyası enstitüye sunulur.

f) Tezli yüksek lisans programında öğrenci danışmanıyla beraber tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

g) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen veya bu süreler içerisinde Senatonun öngördüğü başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez çalışması

MADDE 29 – (1) Tez çalışmasına en geç üçüncü yarıyıl başında başlanılması gerekir.

(2) Tez önerisi danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teslim edilir.

(3) Tez önerisinin enstitü tarafından oluşturulan kılavuza uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Tez konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(5) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayı ile yapılır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde sunulmuş bildirisinin veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması tez savunma sınavına girebilmek için yayın şartı olarak aranır. Danışmanın uygun görmesi hâlinde yayın tek yazarlı yapılabilir.

(2) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için danışman tarafından alınmış intihal yazılım programı raporu ile birlikte tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından belirlenen enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı görüşünü ve elektronik kopyası ile birlikte tezin ciltlenmemiş en az üç olmak üzere yeterli sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim etmesi gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jüri önerisi, ilgili danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye bildirilir. EYK kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, yeri ve saati belirlenir. Bir ay içerisinde tez savunma sınavının tamamlanması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, öğrencinin danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak üzere en az üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri de kurum dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(6) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla kayıt altına alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve EYK tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(8) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve intihal raporu ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü de söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(9) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;

a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gerekir.

ç) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren bir ay içinde teslim etmesi şartıyla, EYK’nın kararı ile tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih itibarıyla mezun edilir.

d) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış üç adet kopyasını ve diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye meslekî konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite  ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başında alınabilir ve derslerle birlikte yürütülebilir.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve şartları danışmanın teklifi, anabilim dalı/anasanat dalı başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması, dönem projesi konusunu dönem başında belirlemesi, enstitünün hazırlamış olduğu yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir.

(4) Dönem projesi jürisi, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve EYK tarafından kabul edilen biri danışman olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, EYK kararı ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 ulusal kredilik en az 7 ders, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu durumda toplam AKTS kredileri, her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak şartıyla tezli yüksek lisans dereceli öğrenciler için en az 240 AKTS kredisi, dört yıllık lisans dereceli öğrenciler için ise en az 300 AKTS kredisi olması gerekir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Seminer konusu danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili olmalı ve dersin alındığı dönem başında anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilmelidir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik kopyası enstitüye sunulur.

Süre

MADDE 37 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavları, yılda en fazla iki kez EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim/anasanat dalı tarafından enstitüye bildirilir. EYK’nın gerekli görmesi hâlinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(4) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınav komitesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK’nın onayı ile beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir.

(6) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve EYK tarafından kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(7) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü, iki bölüm olarak yapılır. Yazılı sınavdan en az 70  puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bildirilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da şartlarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. Bu sınavda da başarısız olan ya da şartlarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az 7 dersi başarmış ve 60 AKTS kredisini tamamlamış olan öğrenci, yazılı başvurusu sonrasında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ile enstitüye bildirilir ve EYK onayı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ile komite enstitüye bildirilir ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz -Aralık ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. TİK tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya mazeretsiz olarak TİK’e katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş en az bir adet indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) veya ulusal/uluslararası etkinliklerde sunulmuş en az bir bildirisinin ve ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Danışmanın uygun görmesi hâlinde yayın tek yazarlı olabilir.

(2) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için, danışmanı tarafından alınan intihal yazılım programı raporunu enstitüye teslim etmesi gerekir.

(3) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(4) Tezini tamamlayan öğrenci, elektronik kopyası ile birlikte tezinin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı görüşü ile enstitüye teslim eder.

(5) Tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, yer ve saati danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile belirlenir.

(6) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur, asıl üyelerin ikisi ve yedek üyelerin biri başka kurumdan belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri tezi değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı olarak tez değerlendirme raporu şeklinde düzenler. EYK kararından itibaren bir ay içerisinde tez savunma sınavının yapılarak tamamlanması gerekir. Jüri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen ve EYK’ca onaylanan gün, yer ve saatte toplanır.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi verir.

(9) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları TİK üyeleri olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(10) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla kayıt altına alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve EYK tarafından en geç on beş gün içinde yeniden bir toplantı günü belirlenir.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, salt çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı alır. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar EYK onayı ile kesinleşir.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

(16) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.

(17) Tez savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü de söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(18) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 37 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, öğrenci tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak programlar

MADDE 43 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının işleyişinde 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Tebligat

MADDE 44 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitü duyuru panosunda/enstitü internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin

MADDE 45 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.