13 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30420

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA

DOĞA TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Bölgesi Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KADAM): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Kapadokya yöresinin zengin doğa tarihini, doğal ve kültürel mirasını korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak misyonuyla, bilinçli insanların yetişmesine katkıda bulunmak, eğitim ve öğretime katkı sağlamak, bu alanla bağlantılı farklı disiplinlerle ilgili araştırma ortamı yaratmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, bilimsel toplantılar, araştırma gezileri düzenlemek ve bunların yanı sıra görsel materyaller, sergiler, çalıştaylar ve belgeseller hazırlanmasını, ayrıca tüm bu araştırmalar için kütüphane, müze, veri tabanı ve bilgi bankası hizmetinin sunulmasını, ulusal ve uluslararası konu ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlar ile iş birliğinin ve protokollerin yapılmasını sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde Kapadokya bölgesinin doğal jeolojik tarihi, antropolojisi ve bununla ilişkili olarak arkeolojik, kültürel, coğrafi ve tarihi ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen antropolog, paleontolog, arkeolog, jeolog, coğrafyacı, biyolog ve tarihçilerle iş birliği yaparak, bu konudaki çalışmalara destek sağlamak, takip etmek ve yayına dönüştürülmesine ön ayak olmak.

b) Üniversite bünyesinde bulunan arkeoloji, tarih, coğrafya, biyoloji ve jeoloji mühendisliği gibi ilgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde Merkezin amaçlarına uygun olarak Kapadokya bölgesinin paleontolojik, antropolojik, arkeolojik, jeolojik, tarihi ve kültürel tarihi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve var olanları geliştirmek, bu amaçla diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası alanda fark yaratan bilim adamlarının davet edileceği panel, söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlenmek.

ç) Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, Nevşehir ili genelinde akademik personel, öğretmen ve öğrenciler için doğal miras tanıma ve koruma eğitim programları düzenlemek.

d) Merkezin amaçları kapsamında; malzeme bilgisi, fotoğrafçılık, koruma, restorasyon teknikleri, yeniden işlevlendirme, proje yönetimi gibi öğrencileri mesleki açıdan daha donanımlı hale getirecek konularda kurslar düzenlenmek.

e) Nevşehir ili kapsamında doğal miras unsurlarının belgelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla alan ve yüzey araştırmaları düzenlemek ve gerektiğinde koruma altına alınmasını sağlamak.

f) Bölgede tespit edilen antropolojik, paleontolojik, arkeolojik, jeolojik, biyolojik olarak tüm doğal miras unsurlarının bilimsel analizlerinin yapılmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda bölgede araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak.

ğ) Araştırmacıların öneri ve istekleri doğrultusunda ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının makale, kitap, araştırma veya tanıtım kitabı ve ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak.

h) Üniversite bünyesinde bir doğa tarihi müzesi kurulmasını sağlamak.

ı) Kapadokya bölgesinin doğa tarihi ve özellikle antropoloji, arkeoloji ve jeolojisiyle ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları konu edinen kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan yayınları toplayarak Merkez bünyesinde bir Kapadokya doğa tarihi kütüphanesi oluşturmak.

i) Kapadokya bölgesinin doğal, paleontolojik, arkeolojik, kültürel ve jeolojik coğrafyasını yerel müze ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde bilim dünyasına ve turizm sektörüne tanıtmak ve ilgili çalışmaların yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Kapadokya bölgesinin paleontolojik, jeolojik, antropolojik ve arkeolojik değerleri ile ilgili yapılan araştırmaları, doğal ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası panel, konferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, düzenlenen bilimsel toplantı metinlerini ve araştırma sonuçlarını kitap ve yayına dönüştürmek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

k) Kapadokya bölgesinde doğal mirasın muhtelif alanlarında jeolojik çalışmaları, paleontolojik ve arkeolojik kazı çalışmalarını ve bunlarla ilgili olabilecek araştırma ve faaliyetleri genişletmek, araştırmacıları teşvik etmek.

l) Doğal ve jeolojik mirası belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetlerine halkın katılımını sağlamaya çalışmak, bölge genelinde ve toplumda doğal ve kültürel miras bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

m) Bölgenin doğal ve jeolojik yapısından yola çıkarak özellikle paleontoloji, arkeoloji ve antropoloji alanlarında Kapadokya bölgesinin geçmiş ve günümüz doğal dokusuna uygun olmak üzere üç alanda bilimsel faaliyetlere odaklanmak.

n) Merkezin amaçlarına uygun olan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır ve Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürü tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç kişi üç yıl için Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ayda bir defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi tespit etmek.

c) Birimlerin ve araştırma gruplarının düzenli çalışmalarını sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını tespit edip Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin birimleri, araştırma grupları ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

g) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

ğ) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkez Müdürü tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından önerilecek on aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Üyelerden birisinin ayrılması durumunda, yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında ayda bir kez olağan ve Merkez Müdürünün gerekli gördüğü durumlarda da Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak, plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Merkez Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

c) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilecek toplam on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Danışma Kurulu altı ayda bir toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Merkez Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.