12 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30419

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU VE AFRİKA

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Orta Doğu ülkelerini tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan incelemek, rapor hazırlamak, araştırmalar yapıp ulusal ve uluslararası bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.

b) Afrika ülkelerini tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan incelemek, rapor hazırlamak, araştırmalar yapıp ulusal ve uluslararası bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.

c) Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika ülkeleri hakkında ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik vererek, bu alanlarda dünyada yapılan çalışmaları ülkemize taşımak, ülkemizde yapılan çalışmaları Orta Doğu ve Afrika’daki paydaşlar üzerinde söz konusu ülke ve bölgelerin akademik camia ve kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Orta Doğu ve Afrika konularında çalışma yapan ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, enstitü, akademi, üniversite ve benzeri kurumlar ile işbirliği yaparak bu konuda dünyada var olan birikimi Türkiye’ye taşımak.

d) Üniversitenin değişik disiplinleri ve özellikle lisansüstü programları ile işbirliği yaparak Orta Doğu ve Afrika alanlarında çalışma yapacak genç araştırmacıları teşvik etmek, danışmanlık yapmak, staj imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

a) Filistin ve özellikle Kudüs konusunda tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik araştırmalar ile Filistin’deki Osmanlı mirası olan vakıfları incelemek, araştırmalar yapmak,  raporlar yazmak, konuyu yerli ve yabancı kaynaklardan inceleyerek bilimsel verilerle ortaya koymak, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

b) Basra Körfezi ve Arap Yarımadası ülkeleri konularında tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik araştırmalar yapmak, raporlar yazmak, konuyu yerli ve yabancı kaynaklardan inceleyerek bilimsel verilerle ortaya koymak, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

c) Türkiye ve Çevresi (Suriye-Irak, İran) konularında tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik araştırmalar yapmak, raporlar yazmak, konuyu yerli ve yabancı kaynaklardan inceleyerek bilimsel verilerle ortaya koymak, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

ç) Kuzey Afrika ülkeleri hakkında tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik araştırmalar yapmak, raporlar yazmak, konuyu yerli ve yabancı kaynaklardan inceleyerek bilimsel verilerle ortaya koymak, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

d) Sahraaltı Afrika ülkeleri hakkında tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik araştırmalar yapmak, raporlar yazmak, konuyu yerli ve yabancı kaynaklardan inceleyerek bilimsel verilerle ortaya koymak, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

e) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma merkezleri ve enstitülerde Orta Doğu ve Afrika ile ilgili sosyal alanlarda çalışma yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takibi ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek.

f) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birim ve disiplinler (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, İslami İlimler ve benzeri) ile işbirliği yaparak lisans ve lisansüstü düzeyde konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

g) Yapılan araştırmaların sonuçlarını kitap, dergi, katalog, ansiklopedi şeklinde basılmasını veya dijital ortamda (web sitesi ve diğerleri) yayımını sağlamak.

ğ) Alan çalışmalarına imkân verecek bir ihtisas arşivi ve kütüphanesi oluşturmak.

h) Periyodik olarak ihtisas toplantıları, ulusal ve uluslararası, seminer, panel, konferans, çalıştay, kongre ve sempozyumlar, sertifika programları ve alan ile ilgili kurslar düzenlemek.

ı) Çalışma alanları ile ilgili olarak projeler üretmek, bu projeleri kamu ve tüzel kişilerin desteğinde yapmak, bu maksatla girişimlerde bulunmak veya ihtiyaç duyanlara pazarlamak.

i) Orta Doğu ve Afrika alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici veya sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak. Bu maksatla hizmet alımı yapmak veya ihtiyaç duyanlara hizmet sunmak.

j) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcısı.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu ile ilgili toplam sekiz uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.