11 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30418

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları  kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu:  Merkezin Bilim Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Taksonomi: Canlıları sınıflandırmanın teori ve uygulamalarını,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik unsurlarının tespiti, teşhisi, korunması, tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar yürütmek,

b) Türkiye’nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak,

c) Bilimsel kanıt niteliği taşıyan teşhis edilmiş biyolojik materyale dayalı veri tabanı oluşturmak, mevcut olan ulusal ve uluslararası veri tabanı ağlarına bilgi akışı sağlamak,

ç) Tür teşhisinde kapasite yetersizliğinin aşılması için stratejiler geliştirmek,

d) Biyoçeşitlilik konusunda bilimin toplumla buluşmasını sağlayarak, genç araştırmacılara doğayı ve canlıları tanıma, sevme ve keşfetmeye yönelik eğitim ve sosyal oluşumları organize etmek,

e) Üniversite bünyesinde mevcut olan bilimsel koleksiyonların da dâhil edileceği, standartlara uygun koleksiyon, sergi, araştırma ve eğitim alanlarını içerecek şekilde yeni bir biyoçeşitlilik müzesinin kurulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 29/8/1996 tarihli ve 4177 sayılı Kanunla uygun bulunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejik Eylem Planı hedefleri doğrultusunda ülkemizin sahip olduğu biyoçeşitlilik unsurları ile ilgili araştırmaların koordinasyonu ve işbirliği halinde yürütülmesine katkı sağlamak,

b) Tarım, orman, gıda, veterinerlik, su ürünleri, eczacılık ve tıp açısından öneme sahip olan biyoçeşitlilik unsurlarını öncelikli olarak ele almak, tespit etmek ve bunlara ait bilimsel koleksiyon oluşturmak,

c) Ekolojik yönden önem arz eden, nesli tehlikede olan, endemik ve nadir türlerin belirlenmesi ve bunların koruma statüleri ile ilgili araştırmalar yürütmek, yayın yapmak, toplumu bilinçlendirmek ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Ülke genelinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Milli Parklara ait tür envanterlerinin çıkarılmasında taksonomik kapasite anlamında altyapı hizmeti sunmak ve bu tip çalışmalara paydaş olmak,

d) İstilacı türler hakkında bilgi oluşturmak, karantina birimlerinin ihtiyaç duyacağı taksonomik teşhis işlemlerinin hızlandırılmasında uluslararası biyoçeşitlilik birimleriyle koordinasyonu sağlamak,

e) Ekonomik ve ekolojik yönden önemli olan polinatör, biyolojik mücadele etmeni ve bioindikatör grupları taksonomik açıdan öncelikli olarak ele almak, uluslararası işbirlikleri tesis etmek ve bu alandaki uygulamalı bilimlere katkı sağlamak,

f) Ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşmasında bölgesel düzeyde katkı sağlamak için doğa inceleme ve araştırmaları yürütmek, bilimsel materyal ve veri toplamak, bu konularda ulusal ve uluslararası katılımlı projeler yürütmek,

g) Bilimin toplumla bulaşacağı eğitim alanları olarak tesis edilecek olan zooloji, botanik, entomoloji, paleontoloji ve türlerin özel yaşam alanları olan ekosistemler ile ilgili bilimsel materyal ve görsel verilerin toplanması için projeler yürütmek, örnek değişimi ve geçici sergiler açabilmek için uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak,

ğ) Taksonomik kapasite artırımı için uluslararası tanınırlığı olan üniversite, enstitü ve doğa tarihi müzeleri ile ortak araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yürütmek,

h) Başta Üniversite ve diğer bölge üniversiteleri olmak üzere lisans ve özellikle de lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları için altyapı desteği sunmak ve öğrencilerin projelere katılımını sağlamak,

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda kurs, çalıştay, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek,

i) Merkezin çalışma konuları kapsamında sonuçların paylaşıldığı bilimsel yayın, kitap ve uluslararası nitelikte dergiler yayımlamak,

j) Merkezin öncelikli olarak oluşturacağı müzenin kurulum, işletim sistemleri, büyümesi ve sürekliliği için stratejiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası birimlerle işbirliği tesis etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Bilim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanıyla ilgili  konularda uzmanlığı bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleri ile ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez. Müdürün görev süresi bittiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak,

ç) Taksonomik kapasite artırımı için uluslararası merkezlerle işbirliği tesis etmek ve onay için Rektöre sunmak,

d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdür ve yardımcıları dahil toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin hedefleri doğrultusunda bilimsel koleksiyonun ve sergi alanlarının geliştirilmesi, araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bunların yürütülmesi ile ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak,

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari eleman ihtiyacını tespit etmek ve karara bağlamak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Bilim Kurulu

MADDE 12 – (1) Bilim Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Bilim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü, doğa tarihi müzeleri ve araştırma merkezlerinde görevli bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen toplam on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Bilim Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 14 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.