11 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30418

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Başmüfettişler, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ile Bürodan teşekkül eder ve doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren Büyükşehirlerde görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

Bu Yönetmelikte geçen;

Başkan: Teftiş Kurulu Başkanını,

Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını,

Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını,

Müfettiş: Başkan, Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş ve Müfettişleri,

Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ve Yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

Büro: Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sağlamak.” ibaresi “sağlamak ve görüş belirterek Genel Müdürün onayına sunmak.” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendine “verilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanlık,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Müfettişlerin çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak.

h) Risk odaklı denetim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

i) Danışmanlık faaliyetlerinden yararlanılmak üzere, gerektiğinde Kurumun diğer birimlerinden Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile Müfettiş yetki ve sıfatına haiz olmaksızın personel görevlendirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan Yardımcısı atanması, görevleri, başkana vekalet

MADDE 5 – Başkan Yardımcısına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

a) Başkanın teklifi ve Genel Müdür onayı ile Başmüfettişler arasından iki Başkan Yardımcısı atanır.

b) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapar.

c) Başkan, geçici sebeplerle görevde bulunmadığında, Başkan Yardımcılarından biri vekâlet eder. 

ç) Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde, Başkan Yardımcılarından birine ya da Başkanlığa atanma koşullarına sahip bir Başmüfettişe Genel Müdür onayı ile vekâlet görevi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Genel Müdür tarafından gerekli görülen hâllerde performans göstergelerini belirlemede Kurumun ilgili birimlerine yardımcı olmak ve bu kapsamda denetim yapmak.

ğ) Risk analizlerine dayanarak Kurumun risk yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Kurum faaliyet ve işlemlerine değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacıyla danışmanlık hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.

ı) Teknik bilgi ve beceriyi gerektiren hususlarda Başkanlığın bilgisi dâhilinde bilirkişi görevlendirmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurumda teftişler uygunluk teftişi yanında, performans, bilgi teknolojisi ve sistem teftişi şeklinde de yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İnceleme Raporu ve Danışmanlık Raporu,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme ve danışmanlık raporu

MADDE 24 – İnceleme ve danışmanlık raporuna ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

a) İnceleme, bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak adlî, idarî, malî ve disiplin işlemleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla Genel Müdür onayı üzerine yapılır. Bunun dışında Müfettişin çalışmaları sırasındaki kanaat ve gözlemlerine göre düzeltilmesi veya değiştirilmesi gereken hususlar hakkındaki görüş ve önerileri ile cevaplı rapora alınmayacak hususlar için de inceleme raporu düzenlenir.

Suç niteliğindeki konular bu rapora alınmaz.

İnceleme raporu, incelenen konunun özelliğine göre Müfettiş tarafından uygun görülecek bölümlere ayrılarak iki nüsha düzenlenir. Aslı Başkanlıkça Genel Müdüre sunulur. İkinci nüshası saklanır.

b) Danışmanlık Raporu, Genel Müdür tarafından tespit edilecek konulara ilişkin olarak, idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacı ile düzenlenecek raporlardır. Danışmanlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müfettişlik güvencesi, kıdem ve Başmüfettişliğe atanma”

“Başmüfettişliğe, yardımcılık dâhil en az 10 yıl müfettiş olarak görev yapmış ya da 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olan Müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/3/1991

20810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/7/1998

23399

2-

1/6/2001

24419

3-

5/12/2009

27423

4-

17/7/2010

27644

5-

18/8/2016

29805