11 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30418

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu” ibaresi “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Kurumda çalıştırılan personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu kadroların derece, unvan ve sayı itibarıyla hizmet birimleri arasında dağılımı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşü ve Genel Müdürün kararı ile tespit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “zihinsel engeli” ibaresi “akıl hastalığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “personelin birimince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kurum personelinin giriş derece ve kademelerinin üzerine 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının 1-12 nci bentlerinde sayılan hükümler ayrıca uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”

“(6) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine birinci fıkra uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Personelin çalışacağı süreler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma

MADDE 85/A – (1) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımı Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İstekleri üzerine; doğum yapan personele, 85 inci madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin 85 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise, doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

(3) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 85 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan personelin hak ve yükümlülükleri

“(1) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ancak, tazminatı ve fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu durumdaki personel, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926

6-

21/12/2012

28504

7-

4/7/2013

28697

8-

14/5/2014

29000

9-

25/9/2014

29130

10-

21/10/2014

29152

11-

4/4/2015

29316

12-

10/4/2015

29322