10 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30417

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesinde çift anadal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarının belirlenmesine, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi çift anadal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birinci anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans veya lisans programını,

c) Bölüm/Program: Üniversitenin lisans veya önlisans diploma programlarına öğrenci kabul eden akademik birimlerini,

ç) ÇAP: Çift anadal programını,

d) ÇAP danışmanı: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) İkinci anadal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans veya önlisans diploma programını,

g) Kurul: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları kurullarını,

ğ) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar

Çift anadal programının amacı

MADDE 5 – (1) Çift anadal programının amacı, öğrenimini yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans diploma programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında öğrenim görme imkânı sağlamaktır.

(2) Üniversite bölümleri/programları arasında ÇAP uygulanabilir. Bölümler/Programlar arası ÇAP, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinin/programlarının ÇAP komisyonları tarafından yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak, hazırlanıp ilgili kurul kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program, Üniversite akademik takviminde belirtilen tarihten itibaren uygulanır.

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) ÇAP kontenjanları akademik yıl başlamadan, ilgili bölümlerin/programların görüşü alınarak, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yarıyılın başlangıcından önce ilan edilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki GNO’su dörtlük not sisteminde en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal programına başvurabilir. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki GNO’su en az 3,00 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

b) Hukuk, tıp, sağlık ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak diğer ÇAP kontenjanları da bölümlerin/programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki GNO’su en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak bölümün/programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da ÇAP’a başvurabilirler.

(3) Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunca önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur.

(4) Özel yetenek sınavı olan bir bölümde/programda ÇAP yapılacak ise öğrencinin, girişte özel yetenek sınavını başarması gerekir.

(5) İkinci anadal programına başvuran öğrenciler, başvurdukları bölüm/program için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya ilgili birimler tarafından önceden belirlenmiş özel şartları sağlamalıdır.

(6) Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans bölümünden/programından başvurduğu tarih itibari ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler ikinci anadal diploma programına;

a) Anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında,

b) Anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında

başvurabilir.

(7) ÇAP için başvurular, birinci ve ikinci anadal fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına yazılı olarak yapılır. Kabul edilen öğrenciler, her iki anadala birden ders kayıtlarını yaptırırlar. ÇAP için başvuru takvimi Senato tarafından belirlenir.

(8) En fazla iki programa ÇAP başvurusu yapılabilir. Birinci öğretim programı öğrencileri ikinci öğretime veya ikinci öğretim programı öğrencileri de birinci öğretim programlarına başvurabilir. Ancak, birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

Programın yürütülmesi/uygulanması

MADDE 7 – (1) Çift anadal programları ilgili bölümün/programın önerisi ile ilgili kurul tarafından her iki programda öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine kadar ÇAP danışmanları tarafından izlenir.

(2) ÇAP’a kabul edilen öğrenciler için her iki programın ÇAP danışmanları ilgili programların AKTS’sini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme kazanımlarını değerlendirerek öğrencinin çift anadal ders planını hazırlarlar. Bu ders planında, hem birinci anadal hem de ikinci anadalda öğrencinin alması gereken tüm dersler yazılır. Her iki anadalın ÇAP danışmanları tarafından onaylanan bu ders planları ikinci anadalın ilgili bölüm/program ve yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Yönetim kurulunca onaylanan ders planı, daha sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu ders planı hazırlandıktan sonra öğrencinin herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi bir ders alma isteği değerlendirmeye alınmaz. Her iki anadaldan birinde Senato tarafından onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı sürece hazırlanan çift anadal ders planında değişiklik yapılamaz.

(3) Çift anadal önlisans/lisans programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Öğrencinin ikinci anadal programından alacağı herhangi bir ders, birinci anadal programında muaf tutulamaz veya herhangi bir dersin yerine sayılamaz. Çift anadal programında kayıtlı öğrencilerin alan dersleri, çift anadal programındaki alan yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenir. Anadalında yer alan ve iki program içinde ortak olarak kabul edilen genel kültür gibi alan dışı derslerin AKTS kredileri toplamı dahil edilerek bulunan AKTS kredisi her bir program için; önlisans programlarında 120, lisans programlarında 240 olmalıdır.

(4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programında da, okudukları bölümün ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. Ancak çift anadal programı öğrencileri, her bir anadalda ayrı ayrı bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler.

(5) ÇAP öğrencileri, ikinci anadal bölüm/program başkanının onayı ile derslerinin ve sınavlarının çakışması durumunda ikinci anadalı yaptıkları bölümün/programın birinci ya da ikinci öğretim programından ders alabilir ve diğer öğretim sınav programında ilgili dersin sınavına girebilir. Buna rağmen sınav programlarının uygun olmaması durumunda bu öğrenciler için ikinci anadalı yaptıkları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ayrı bir sınav takvimi de belirlenebilir.

(6) Ara sınavlar için herhangi bir nedenle sağlık raporu alan bir öğrenci, her iki anadaldan da raporlu sayılır. Benzer şekilde izinli ya da mazeretli olarak yapılan değerlendirmeler her iki anadalı da kapsar.

(7) Her iki anadalda İngilizce destekli eğitim yapılmakta ise ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu aranmaz.

(8) Türkçe eğitim yapan bir anadaldan, İngilizce destekli eğitim yapan ikinci anadala geçmek isteyen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri ön koşuldur. Senato tarafından belirlenen esaslara göre dil yeterliğini belgeleyen adaylar arasında, GNO dikkate alınarak sıralama yapılır. ÇAP kontenjanı dolmaması halinde, dil yeterliğini sağlayamayan adaylara, kendi imkanları ile dil yeterliğini sağlamaları için bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde dil yeterliğini veremeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. İkinci anadal ÇAP danışmanı tarafından ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu sağlanacak şekilde öğrenciye çift anadal ders planı hazırlanır. Ders planında ikinci anadalın yapıldığı lisans programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları İngilizce dersin AKTS eşdeğerinde dersin, ÇAP yapan öğrenci tarafından alınması sağlanır.

Başarı değerlendirme ve kayıt silme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün/programının önlisans veya lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin birinci anadaldan mezuniyeti ÇAP nedeni ile etkilenmez. Birinci anadaldan mezun olan öğrenciye birinci anadal önlisans/lisans diploması verilir. Öğrencinin ikinci anadaldan mezuniyet diploması, ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

(2) ÇAP öğrencilerine, istedikleri takdirde, birinci anadal ve ikinci anadal programları için ayrı ayrı öğrenim belgesi verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece öğrencinin o anadala ait aldığı dersler gösterilir. İkinci anadaldan alınacak olan not durum belgesinde, öğrencinin ÇAP programına başladığı anadaldaki muaf tutulduğu dersler de gösterilir.

(3) Öğrencilerin, her yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl) sonunda bölümlerin/programların ÇAP danışmanları tarafından, birinci anadaldaki yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl) sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Önlisans veya lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl) sonu itibarı ile birinci anadala ait GNO’nun en az 2,50 olması şartı aranır. Ancak tüm ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin birinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,00-2,49 arasında olabilir. GNO’su 2,00-2,49 arasında kalan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Genel not ortalaması ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(4) Birinci anadal GNO’su 2,00’ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

(5) Öğrenciler, çift anadal programından kendi isteği ile ayrılabilir.

(6) İkinci anadal programından iki yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda iki yıl) üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Özel öğrenci

MADDE 9 – (1) Geçerli mazereti ilgili kurul ve Senato onayı ile kabul edilen ÇAP öğrencisi, en fazla bir yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda bir yıl) başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak devam edebilir. Ancak birinci anadal programından mezun olan ÇAP öğrencisi, başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak devam edemez.

Proje, staj, bitirme çalışması ve işyeri eğitimi uygulamaları

MADDE 10 – (1) ÇAP’ta hem birinci hem de ikinci anadala ait proje, staj ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunlu olup muafiyeti yapılamaz. İşletmede Mühendislik/Mesleki Eğitim (İME) uygulamalarının eşdeğerliği ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiği, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm/program tarafından önerilir ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Mezuniyet

MADDE 11 – (1) ÇAP’taki başarı ve mezuniyet koşulları bu Yönetmeliğe göre belirlenir.

(2) ÇAP öğrencileri, sadece birinci anadal programında başarı sıralamasına tabi tutulur.

(3) ÇAP süresi içinde birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci anadala ait bölüm/program ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul tarafından yürütülür.

(4) Birinci anadaldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift anadal programını tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci anadalı yaptığı bölümün/programın önlisans veya lisans diploması verilir.

Katkı payı

MADDE 12 – (1) ÇAP’a tabi öğrenciler, birinci anadaldan mezun oluncaya kadar sadece birinci anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait öğrenci katkı payını ilgili mevzuata uygun olarak öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 20/6/2016 tarihli ve 29748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.