10 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30417

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Beykent Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

e) Enstitü: Beykent Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü müdürü: Beykent Üniversitesine bağlı ilgili enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İkinci danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplamını,

j) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içeren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,

m) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip sonuçlandıran komisyonu,

n) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

o) Sanat eseri çalışması: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,

ö) Sanatta yeterlik çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,

p) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Lisansüstü eğitim ve öğretim sonunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış bilimsel bir metni,

s) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Ancak konservatuvar ve güzel sanatlar anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerleme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu öğrencilerin asgari ALES puan notu gerektiren lisansüstü program başvurularında, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. GRE ve GMAT sınavlarından herhangi birinin sonucu Senato tarafından kabul edilen eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.”

“(4) Özel öğrencilere öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik belgesi verilmez. Kayıtlı öğrenci bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak; enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler ve projeler Türkçe yazılır. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, tez, proje, seminer, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır. İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adayların; YDS’den yeterli başarıyı sağlaması veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgelemesi gerekir. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar, İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle; öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gösteren belgeyle birlikte diğer belgeleri enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden lisans ve tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

2) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.”

“5) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan veya askerlik şubesi ya da E-Devlet sistemi üzerinden alınan tecil belgesi.”

“1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.”

“3) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise askerlik hizmeti süresi kadardır.”

“(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti iade edilmez, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere üç dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve dönem içi değerlendirmeler ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde belirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Yarıyıl içi ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senatoca belirlenir. Ancak sınav çakışması dolayısı ile mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup, bilimsel araştırma ve etik konularının işlendiği; öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on dört haftadır. Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur. Uzaktan öğretim programlarına ait derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.”

“(5) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite veya başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp yüksek lisans programlarında en az CC notu, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB notu ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından en geç öğrencinin programdaki ara sınav tarihinden iki hafta öncesine kadar karara bağlanır. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin, başarısız oldukları derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlamaları gerekir. Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şartların yerine getirilmiş olması gerekir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 (3) Öğrencinin, seminer ve tez çalışması hariç tamamlamakla yükümlü olduğu derslerin her birinden en az CC başarı notu alması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(4) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak danışmanına akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan atanan en az üç asil veya beş asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi olması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

“(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla bir yarıyıl içinde yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile proje danışmanı değişikliği yapılabilir.”

“(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin, bu maddede belirtilen gerekleri yerine getirmesi, projesinin enstitü proje ve tez yazım kılavuzuna şekil yönünden uygun olması, çalışmanın bilimsel çalışma usullerine ve etik kurallara uygun bulunması koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(8) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Öğrencinin sınav jürisinin isteği ve enstitü kararı ile belirlenecek ders/dersler alması 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreleri etkilemez.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili savunmadan başarısız sayılır.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.”

“(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, sekiz adet İngilizce özetli pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(6) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

“(7) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(8) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, film, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Yeterlik sınavı

MADDE 45/A – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki tez/eser çalışmasıyla ilgili temel konular ve kavramlarda kapsamlı bilgi, beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Üniversitenin yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süre sonunda yeterlik sınavına girmemiş öğrenci ilgili dönemin yeterlik sınavından başarısız sayılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girme isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde, enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 20 nci madde hükümleri uygulanır. Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Öğrencinin sınav jürisinin isteği ve enstitü kararı ile belirlenecek ders/dersler alması 45/C maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreleri etkilemez.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen bu durumdaki öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 45/B – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45/C – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili savunmadan başarısız sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle ilgili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese kargoyla veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adres değişikliklerini enstitüye bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Üniversitedeki mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“E-posta adresi

MADDE 47/A – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2017

29968

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2017

30145