9 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30416

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ EĞİTİM VE

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini (ALKÜ-ESRAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim dallarıyla işbirliği yaparak,

a) Engelliler ile ilgili;

1) Eğitim faaliyetleri vasıtasıyla engellilerin bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek,

2) Sanat/spor eğitimi sunmak ve/veya yönlendirmek,

3) Rehabilitasyon hizmeti vermek,

4) Sağlık hizmetleri sunmak ve/veya yönlendirmek,

5) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,

6) Engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti sunmak,

7) Engelli bireylere yatılı bakım hizmeti sunmak,

8) Her alanda yurtiçi ve yurtdışında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

b) Engelli bireylerin ailelerine yönelik;

1) Erken teşhis ve tanılama hizmeti vermek,

2) Psikolojik danışma hizmeti sunmak,

3) Özel eğitim alanında eğitim programları düzenlemektir.

c) Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla;

1) Üniversite öğrenci ve çalışanlarına yönelik faaliyetler düzenlemek,

2) İlçedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına yönelik faaliyetler düzenlemek,

3) İlçe esnaf ve halkına yönelik faaliyetler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Engellilerin kendisine ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlayıcı ve özel yeteneklerini ortaya çıkarıcı ve geliştirici eğitim programları düzenlemek,

b) Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması amacıyla erken teşhis ve tanılama hizmeti vermek,

c) Rehberlik Araştırma Merkezi ve Merkez birimleri tarafından tanı almış engelli bireylere etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmeti vermek,

ç) Engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,

d) Engellilerin özelliklerine uygun çeşitli sanat ve atölye faaliyetleri düzenlemek,

e) Engellilerin sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan planlanmış spor faaliyetleri düzenlemek,

f) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

g) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik” konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

ğ) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek,

h) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

ı) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

i) Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

j) Engellilerin sağlık sorunlarını önleyici ve tedavi edici çalışmalar yapmak, gerektiği durumlarda Üniversitenin sağlıkla ilgili birimlerine sevk etmek,

k) Engelli bireylere ve ailesine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek,

l) Planlanan eğitim programları ve verilen sağlık hizmetleri çerçevesinde veya gerekli görülen durumlarda engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti vermek,

m) Hafif, orta ve ağır zihinsel engelli olan, bakıma muhtaç ve kimsesiz bireylere yatılı bakım hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün herhangi bir nedenle altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli akademik personel arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

(2) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlama ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Öğretim elemanlarının; eğitim, sağlık, barınma ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen 15 uzmandan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

İdari birimler koordinatörü

MADDE 14 – (1) Sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve/veya hastane veya rehabilitasyon merkezi yönetim hizmetlerinde deneyimli adaylar arasından Müdürün görüşü alınarak ilgili mevzuata uygun olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) İdari Birimler Koordinatörü, Müdüre karşı sorumlu olup, Merkezin yönetim organlarınca ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen Merkeze ait idari iş ve işlemleri yürütmekle ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) İdari Birimler Koordinatörü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanına giren konularda hizmet ve eğitim kalitesini, verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler (Aile Danışmanlığı Birimi, Eğitim Birimi, Rehabilitasyon Birimi, Sağlık Birimi, Gündüzlü Bakım Birimi, Yatılı Bakım Birimi vb.) kurulabilir. Bu birimlerin idari işleyişine ilişkin ilkeler, Senato tarafından düzenlenir.

(2) Merkeze bağlı olarak oluşturulan idari birim ve ünitelerde görevli olanlar, İdari Birimler Koordinatörü ve Müdüre karşı sorumludurlar.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Malî konular

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 16/8/2016 tarihli ve 29803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.