7 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30414

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrultuda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, faaliyet alanları ile ilgili eğitim materyallerinin (kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamak,  Üniversitenin resmi veya özel sektör kurum veya kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez; 5 inci maddedeki amacı doğrultusunda Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti verir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler. Bu kapsamda Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamaktır. Bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını yapar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/9/2008

27005