7 Mayıs 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30414

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EADB): Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanlıklarını,

d) Enstitü Kurulu (EK): Abdullah Gül Üniversitesi Enstitü Kurullarını,

e) Enstitü: Abdullah Gül Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Abdullah Gül Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,

g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) GMAT: General Management Admission Test Sınavını,

h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kuralara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

k) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasını,

n) TİK: Tez izleme komitesini,

o) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,

ö) ÜYK: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Programlara başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek Lisans programlarına, bir lisans diplomasına sahip olan, ALES veya GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB’ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Yüksek lisans programlarına kabul edilmek için başvurulan programın puan türünde 55 puandan aşağı olmamak şartıyla, Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav taban puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının toplam puan içinden %50’den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans öğrenci kabulünde başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubuna ve ALES puanına ek olarak ağırlıkları Senato tarafından belirlenen lisans not ortalaması, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınır.

(2) Doktora programlarına lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB’ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Doktora programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilmesi için programın puan türünde 55 puandan aşağı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav taban puanına sahip olmak gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilmesi için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve başvurulan programın puan türünde 80 puandan aşağı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmaları gerekir. Doktora başvurularında, ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde, başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubuna ve ALES puanına ek olarak ağırlıkları Senato tarafından belirlenen, lisans not ortalaması, yüksek lisans not ortalaması (bütünleşik doktora başvurularında istenmez), yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınır.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların İngilizce bilgi düzeyleri, üçüncü fıkrada belirtilen yabancı dil sınavı yerine Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarına göre de ölçülebilir ve bu sınavdaki başarı notunun alt sınırı Senato tarafından belirlenir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(6) Lisansüstü programlara aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Başvurular, doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya internet üzerinden yapılabilir.

(7) EYK, başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili her bir enstitü anabilim dalında, en az üç asil ve üç yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Jüriler, adayların daha önceki eğitimlerini, akademik başarılarını, başvuru ilanında belirtilen şartları, İngilizce dil becerilerini ve mülakat sonuçlarını değerlendirerek kabul önerilerini EADB’ye iletir.

(8) Bir anabilim dalındaki programı tamamlamadan kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin, bu anabilim dalındaki lisansüstü programlara en geç 4 yarıyıl içerisinde tekrardan kabulü durumunda, daha önce programda geçirilmiş sürelerin ve başarıyla bitirilmiş derslerin ne kadarının, yeni kabul edildikleri programda sayılacağına, EADB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile karar verilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(10) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(11) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(12) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

İngilizce hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programına kabul edilecek adaylardan, diğer tüm şartları yerine getirdiği halde, yalnızca İngilizce becerileri ile ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları yüksek lisans programına koşullu olarak kabul edilebilir ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bir yıl süre verilir. Adaylar bir yıllık süre içerisinde, dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan sonra, EYK onayı ile yüksek lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan, bilimsel hazırlık programı da dahil, lisansüstü programlar kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

(3) Üniversitenin bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde Üniversitenin bir yüksek lisans programına başvuranlar İngilizce sınavından muaf tutulur.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir üniversiteden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenciler ve değişim öğrencileri

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki mevzuat hükümleri Senato tarafından kabul edilen esaslarla uygulanır.

(2) Ders aldığı dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile kabul edildikleri program için geçerli sayılabilir. Özel öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 adet kredili ders, lisansüstü program mezuniyeti için gerekli olan kredili ders yüküne sayılır.

(3) Değişim öğrencileri, Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yurt dışı yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, muafiyet, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslarla belirlenir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Kayıt yenileme, derslerin durumu, kredi aktarma ve farklı üniversiteden ders alma

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde EYK’nın belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama

MADDE 13 – (1) Danışman belirleme, ikinci tez danışmanı atama ve danışman değişiklikleri ile ilgili hususlar, EADB’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Tez ve proje yazım dili

MADDE 14 – (1) Tez ve proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Üniversite tez yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler İngilizce yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 15 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç yarıyıldan oluşabilir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde düzenlenmesi, ilgili EADB görüşü alınarak öğrenci işleri tarafından yapılır ve ilan edilir.

(4) Öğrenciler, derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(5) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek öğretim programları, mezuniyet için gerekli şartlar, EADB tarafından hazırlanan programlar, EK’nın olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar, EYK tarafından belirlenir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 16 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları dersler için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda yer alan notlardan birisi verilir:

a)    Not        Katsayı

       A              4,00

       A-            3,67

       B+            3,33

       B              3,00

       B-             2,67

       C+            2,33

       C              2,00

       C-             1,67

       D+           1,33

       D              1,00

       F              0,00

       NA           0,00

b) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

1) S: Yeterli.

2) U: Yetersiz.

3) P: Devam ediyor.

c) Bilgilendirme harfleri şunlardır:

1) EX: Muaf.

2) NI: Program dışı dersler.

3) RM: Tamamlayıcı bilimsel hazırlık dersi.

4) R1, R2, … Rn: Ders tekrarı sayısı.

5) W: Dersten çekildi.

6) Q: Yeterliğe hazırlanıyor.

7) T: Yeterlik sınavını başarmış tez aşamasında.

(2) Öğrenciler, yüksek lisans için C+ ve doktora için B- notunun altında aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders zorunlu ders ise öğrenci aynı dersi tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği başka bir dersi de alabilir. Başarısız olunan ders notu not belgesinde gösterilir.

(3) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında F notu gibi işlem görür.

(4) S notu; GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin tamamlandığını göstermek üzere, dersin öğretim üyesi tarafından ve tez jürisinin onayladığı teze, tez danışmanı tarafından verilir.

(5) U notu; GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin başarısızlığını göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından ve tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere, tez danışmanı tarafından verilir.

(6) EX bilgilendirmesi; diğer üniversitelerden alınan ve programa EYK onayıyla saydırılan ve EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

(7) NI bilgilendirmesi; öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Ortalamaya dahil edilmeyen bu dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

(8) RM bilgilendirmesi; yüksek lisans öğrencilerine ön koşul olarak aldığı derslere verilir.

(9) R bilgilendirmesi; öğrencinin tekrar etmekte olduğu zorunlu dersi ya da öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders yerine aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek için verilir. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2, … Rn ile belirtilir.

(10) W bilgilendirmesi; tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders için verilir.

(11) Q bilgilendirmesi; derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilir.

(12) Notunda hata olduğunu düşünen öğrenci, notların ilanından sonra en geç yedi gün içerisinde ilgili EADB’ye dilekçe ile başvurur. Notlarda herhangi bir hata tespiti halinde ilgili öğretim elemanı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne, itiraz başvurusundan itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar, EYK tarafından verilir.

Sınavlara katılmama

MADDE 17 – (1) EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye, sınav tarihinden sonra 7 gün içerisinde dilekçe ile EADB’ye başvurması halinde, EYK kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması hesabı

MADDE 18 – (1) GANO, not ortalamasına dahil her bir dersin karşılığı olan katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

c) Öğrencinin lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu azami sürelerde bitirmemiş olması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin  disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 21– (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması ortalamaya katılmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için ilgili EADB tarafından belirlenen akademik şartları sağlaması ve GANO’sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrenci, tez danışman atanmasını izleyen dönemin başından itibaren her yarıyıl uzmanlık alan ve tez dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Üç yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini, seminer dersini, uzmanlık alan ve tez derslerini başarıyla tamamlayan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci yüksek lisans programını tamamlayabilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve EADB’nin onayı alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(4) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden altı aydan önce tezini teslim edemez.

(5) Tez süresince uzmanlık alan veya tez derslerinden birinden üst üste iki kere U notu alan veya bu derslerden birisine üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenciler, EADB’nin önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu ve/veya danışman seçmek zorundadır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde İngilizce olarak yazar ve tezini jüri önünde İngilizce olarak sözlü savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Öğrenci, tezini en geç tez sınavından 1 ay öncesinde jüri üyelerine teslim etmek zorundadır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi ortalamaya katılmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine kayıt olduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren danışmanının onayladığı proje konusunu bir ay içinde enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje savunma sınavı

MADDE 30 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, proje çalışmasında elde edilen sonuçları bir rapor halinde, enstitü proje yazım kılavuzuna uygun bir biçimde İngilizce olarak hazırlar ve proje savunma sınavına alınır.

(2) Öğrenci, proje raporunun üç kopyasını ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde İngilizce olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EADB’nin teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere en az üç kişilik jüri önünde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar, üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Diploma

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesi savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, projenin elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Öğrenciye EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 4 üzerinden 3,00 olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EADB’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları anabilim dalının tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 32 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlıyor olması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması ortalamaya katılmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için ilgili EADB tarafından belirlenen akademik şartları sağlaması ve GANO’sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrenci, tez danışman atanmasını izleyen dönemin başından itibaren her yarıyıl uzmanlık alan ve tez dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 33 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) EADB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez konusu ve tez başlığı önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve EADB’nin onayı alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(4) Tez süresince uzmanlık alan veya tez derslerinden birinden üst üste iki kere U notu alan veya bu derslerden birisine üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenciler, EADB’nin önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu ve/veya danışman seçmek zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından kabul edilen mevzuat esaslarına göre belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav temel bilgiler ve uzmanlık alan olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Öğrencinin yazılı sınavda başarılı olması için her bir bölümden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav asgari başarı notu 100 üzerinden 70 puandır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EADB içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi sınavları

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK, sunulan TİK raporunu inceler ve uygun görmesi halinde, tez konusu değişikliğine karar verir. EYK’nın karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde İngilizce olarak yazar ve tezini jüri önünde İngilizce sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Öğrenci, tezini en geç tez sınavından 1 ay öncesinde jüri üyelerine teslim etmek zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EADB programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 41– (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından kabul edilen mevzuat esaslarına göre  belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni  Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EADB tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 45 – (1) EADB’deki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EADB’nin önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından kabul edilen esaslarla belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin Üniversitede lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Üniversitenin yüksek lisans programında bu dersi almış olan öğrencilerin doktora programında bu dersi tekrar almasına gerek yoktur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar YÖK tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 46 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite; öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden itibaren başlar.

(2) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.