6 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30413

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kan bankacılığı ve transfüzyon üzerine araştırma yapmak ve araştırmacıları desteklemek,

b) Yapılan araştırmaları takip etmek,

c) Kan bankacılığı ve transfüzyon alanında faaliyet gösteren kurumlarla/kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkez çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

ç) Kan hizmet birimlerinin dış kalite kontrol ve akreditasyon işlemlerini yürütmek,

d) Kan bankacılığı ve transfüzyon ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de ve dünyada kan bankacılığı ve transfüzyon alanında mevcut durumu incelemek ve gelişmeleri takip etmek, 

b) Kan bankacılığı ve transfüzyonla ilgili konularda ulusal/uluslararası konferans, kongre ve sempozyumlar düzenleyerek elde edilen sonuçları bilim dünyasına sunmak,

c) Kan hizmet birimleri ile transfüzyon uygulamalarında görev alan personelin eğitimine, güvenli kan teminine, hasta kanı yönetimi ve kanın uygun klinik kullanımına yönelik seminerler, kurslar ve sertifika programları düzenlemek veya bunları desteklemek,

ç) Kan güvenliği, kanın uygun klinik kullanımı, hasta kanı yönetimi ve hemovijilans uygulamalarıyla ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek, yurt içinde ve yurt dışında kan bankacılığı ve transfüzyon ile ilgili eğitim veren ve/veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversiteler ve benzeri eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,

d) Ülkemizdeki kan hizmet birimlerinin dış kalite kontrol ve akreditasyon işlemlerini yürütmek ve bu amaçla uluslararası dış kalite kontrol ve akreditasyon kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün 6 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezle benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla  birliği yapmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine yönelik Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

ç) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Merkez personelini denetlemek,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

g) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

ğ) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yardımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdür ve Müdür Yardımcısı, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek 3 üye ile kan bankacılığı ve transfüzyon alanında kurulmuş olan Ana Bilim Dallarının Başkanları olmak üzere 11 üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az 4 kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla Merkeze bağlı birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

e) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, kan bankacılığı ve transfüzyon konusunda uzman, Üniversite öğretim elemanları veya kan bankacılığı ve transfüzyon konusunda uzman kamu kuruluşunda/özel sektörde görev yapanlar arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından seçilen en az 3 en fazla 12 üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az 4 kez Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak,

b) Merkezin yürüttüğü faaliyetlere katkı sağlamak,

c) Danışma Kurulunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.