6 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30413

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak en güncel ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, etik kurallarla uyumlu, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak,

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak,

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

d) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

ğ) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Klinik Sorumlusu.

Merkez müdürü (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından fakültede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından bir kişi merkez müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak,

g) Fakültenin aldığı kararların işleyişini sağlamak,

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür, müdür yardımcısı ve Fakülte Kurulunun Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından belirleyeceği yedi öğretim üyesi, Yönetim Kurulu üyelerini oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Dekan, Müdür, müdür yardımcısı, klinik sorumlusu ve anabilim dalı başkanlarından oluşmaktadır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik öğrencileri ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.