6 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30413

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Toplum: Toplam nüfus olarak görülebilen, insan ömründen uzun yaşayan, ortak bir mekânda birlikte yaşayan, temel sosyal gereksinimlerini sağlamak için çeşitli gruplar halinde iş birliği yapan, göreli bir kararlılığa sahip ve ortak bir kültüre bağlı olan, beşeri hayatın gerektirdiği belli şartları topluca yerine getiren, muhtelif gruplar halinde organize olmuş insanların bir bütününü,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplum içinde yer alan ancak uzun süre görmezden gelindiği için dezavantajlı konuma düşen ve özel olarak korunması gereken gruplarla; ilk etapta da çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler, göçmenler, azınlıklar, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullarla ilgilenmeyi birinci amaç olarak görmek ve aileye dair çalışmaları öncelemek.

b) Ailenin sağlıklı, huzurlu, demokratik temelli olması, önemli bir özellik olarak topluma yansıyacağından, aile ve toplumda görülen en önemli eksiklerden cinsiyet adaletinin ve dezavantajlı grupların toplum içi adaletinin sağlanmasına çalışmak.

c) Herkese fırsat eşitliği sağlamak.

ç) Cinsiyet adaleti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve genç nesillerin cinsiyet adaleti bilincine kavuşturulması yönünde eğitim çalışmalarında bulunmak.

d) Toplumda, cinsiyet adaleti ve fırsat eşitliğinin yanında, özel gereksinimli, yaşlı ve çocuk gibi toplumun az görülen veya görmezden gelinen bireylerine karşı anlayış ve empati kültürü oluşturmaya yönelik yayınlar yapmak.

e) Yaşlı ve çocuk gibi bireylerin karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek.

f) Toplum yararına yapılan çalışmaları özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak.

g) Mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, bilimsel araştırmalar yapmak.

ğ) Toplum yararı için çeşitli eğitim programları, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri eğitici akademik, kültürel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği kavramları ile toplum ve aileye dair konuları çok boyutlu ve bilimsel, düşünsel olarak ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek.

b) Dil, kültür, sanat, mimarî, toplum ve felsefe alanlarında cinsiyet adaletini tartışmak ve toplumun dezavantajlı gruplarını konuşmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

c) Üniversitedeki eğitimin cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği anlayışıyla verilmesine, eğitim kaynaklarının, araştırma ve yayınların cinsiyet adaleti anlayışıyla sürdürülmesine katkıda bulunmak; mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet adaleti ve dezavantajlı grupların sorunlarıyla ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.

ç) Toplumsal cinsiyet, aile, kadın, çocuk, özel gereksinimli bireyler gibi başlıklarda yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv ve kütüphane oluşturmak.

d) Üniversitede cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği konularında var olan sorunları belirlemek ve çözümlerine katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak.

e) Kadın çalışmalarının, kadınların toplumsal/akademik katkılarının görünürlüğünün ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda Üniversitede yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak.

f) Dünyada ve ülkemizde kadınların çocukların özel gereksinimli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karşılaştığı insani ve medeni hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz, tercih ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler üretilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için küresel düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

g) Toplumsal yapıda kadın, çocuk, özel gereksinimli ve çocuk hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratacak araştırma, inceleme, uygulama, danışmanlık ve eğitim yapmak, bunları teşvik etmek ve bu tür çalışmalara katılmak.

ğ) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

h) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak.

ı) Kuruluşların istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

i) Kadınların, çocukların, özel gereksinimlilerin yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önleyici, bireysel, sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek.

j) Aile kurumunun içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler etrafında, değişen dinamikleri ve ailenin içinde bulunduğu döngüleri dikkate alarak bütüncül bir yaklaşımla aileyi değerlendirmek ve aile bütünlüğüne dair güncel, uygulanabilir çözüm önerileri sunmak.

k) Ülke genelinde yapılan aile yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu çalışmalara katkı sağlamak.

l) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar düzenlemek.

m) İlgisinin bulunduğu konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapılması için destek olmak.

n) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

o) Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlenmek.

ö) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

p) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

r) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevden alınması Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü, Merkezin temsilcisidir.

(2) Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerek duyulmuyorsa, müdür yardımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Merkez Müdürü kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını yahut yönetim kurulundan bir üyeyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Merkez Müdürünün seçim süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Merkez Müdürü, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Merkez Müdürünün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Merkez Müdürünün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından ya da istekleri halinde diğer üniversite öğretim üyeleri ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az  iki kez olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak, Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından  üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla yirmi kişidir. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.