5 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30412

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN

(g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Ana Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi mal ve hizmet alımlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt Yüklenici: Yüklenicinin, ihale konusu işin belirli alt kısımlarını ifa ettirdiği gerçek veya tüzel kişileri,

b) Anlaşmalı İstekli: Çerçeve anlaşmaya taraf olan tedarikçi ve hizmet sunucularını,

c) Benzer iş: İhale konusu mal/hizmet alımı veya mal/hizmet alımının bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen/usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) Çerçeve anlaşma: Şirketin sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin süratli ve zamanında temini gayesiyle, Şirketçe yapılan ihale sonucunda bir veya birden fazla istekliyle akdedilen, sonraki alımlara ait kıstasların belirlendiği, net sipariş içermeyen süreli ön anlaşmayı,

d) Danışman: Ana faaliyet konusu işlerde danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Şirketin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Şirketten danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

e) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Gelen teklifler şartnamede belirtilen kıstaslar doğrultusunda değerlendirildikten sonra belirlenen, Şirket lehine geçerli en avantajlı teklifi,

f) Hizmet: Şirketin ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış her türlü kiralama ve hizmet alımlarını,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İdari şartname: Alımla ilgili, başta teklif hazırlama ve sunma esasları olmak üzere, Şirketin ve isteklilerin uyacakları idari usul ve esasları gösteren belgeleri,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

j) İhale komisyonu: İhalelerde teklif zarflarını incelemek, açmak, isteklilerin yeterliklerini değerlendirmek ve ihale yetkilisine sunmak üzere karar üretmekle görevli komisyonları,

k) İhale yetkilisi: Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

l) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

m) İstekli olabilecek: İhale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

n) İstisna limiti: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenip, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen limiti,

o) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal/hizmet veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

ö) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

p) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgeleri,

r) İş ortaklığı: Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, her birinin sorumluluğu işin tamamına kaim olmak üzere, içlerinden birinin pilot ortak olarak belirlendiği oluşumları,

s) Kısmi teklif: İhale konusu alımın tüm iş kalemleri için değil de, ihale dokümanında müsaade edilen belirli iş kalemleri için yapılabilecek teklifi ve/veya iş kalemleri için, yine ihale dokümanında müsaade edilen asgari miktarda yapılabilecek teklifi,

ş) KİK: Kamu İhale Kurumunu,

t) KİK Mal Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

u) KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

ü) Konsorsiyum: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu,

v) Mal: Alıma konu olan ve istisna kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından izin verilen her türlü malzeme, yedek parça mal ve hakları,

y) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

z) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

aa) Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,

bb) Satınalma birimi: Şirketin bünyesinde satın almaya yetkili birimleri,

cc) Sözleşme: Şirket ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

çç) Sözleşme tasarısı: Şirket ile yüklenici arasında yapılacak yazılı anlaşmanın teklif bilgilerini içermeyen imzasız örneğini,

dd) Standart form: Mal alımları için KİK Mal Alımı Yönetmeliği ekindeki, hizmet alımları için KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği ekindeki standart formlardan madde içeriğiyle uygun olanları ile Şirket tarafından hazırlanan belgeleri,

ee) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),

ff) Talep sahibi ünite: Belirlenen usullere göre, mal veya hizmet alımı talebinde bulunan ve/veya yapılan talepler ile ilgili ihtisas birimlerini,

gg) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

hh) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Şirkete sunduğu değerlendirmeye esas belgeler, bilgiler ve çerçeve anlaşma tesisi dışındaki ihalelerde fiyat teklifini de içeren dokümanları,

ıı) Teklif tarihi: İhalenin yapılacağı tarih ve saati, aynı zamanda teklifin verileceği son gün ve saati,

ii) Teknik şartname: Alıma esas mal veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,

jj) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce Şirketçe her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu alımın/işin öngörülen bedelini,

kk) Yapımla ilgili hizmet işleri:

1) İmar planlarının hazırlanması,

2) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri,

3) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri,

4) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç),

5) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması,

6) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri,

7) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü,

8) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi,

9) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması ve benzeri danışmanlık alım işlerini.

ll) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

mm) Yerli malı: İlgili mevzuat uyarınca yerli malı olarak belirlenen malları,

nn)Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

oo) Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli İstekli, İlkeler ve Yaklaşık Maliyet

Yerli istekli

MADDE 5 – (1) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(2) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

 (3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ihale dokümanında belirtilmesi halinde yabancı isteklilere de açılabilecektir. Bu durumda, Şirket tarafından yerli istekliler lehine %20’yi aşmamak üzere ihale dokümanında belirtilecek oranda fiyat avantajı sağlanır.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Şirket, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

(3) İhaleler kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. İhale işlemlerinde kârlılık; sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, ihale konusu malın/işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, stratejik, güvenlik, kamu payı, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışındaki diğer unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale, pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve çerçeve anlaşma usulü uygulanır. Ayrıca Şirket; teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, güvenlik, özgün teknoloji, standardizasyonun sağlanması ve acil ihtiyaçların karşılanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilir.

(5) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbesttir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler

MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihaleleri yapılmadan önce Şirketçe, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) İhale komisyonunun, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle talep sahibi birim tarafından güncellenen yaklaşık maliyet dikkate alır.

(3) Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu hizmetin alındığı gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım ve İhale Usulleri

Alım usulleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte mal ve hizmet alımları; doğrudan temin, ihale ve çerçeve anlaşmaya istinaden olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

Doğrudan temin

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçlar, teknik şartnamelere bağlı kalınarak ilan yapılmadan, geçici/kesin teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmadan doğrudan temin edilebilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

ç) Afet ya da başka sebeplerle enerji tesislerinin zarar görerek elektriğin kesilmesi ve/veya can kaybı, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, Şirket tarafından önceden öngörülemeyen haller ortaya çıktığında, yapılacak onarım ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli süre veya imkân bulunmaması hallerinde, istisna limitinin %5’ine kadar yapılacak alımlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden, üniversite ve araştırma enstitülerinden yapılacak mal ve hizmet alımları,

e) Şirket ana faaliyet konularına ilişkin danışmanlık hizmet alımları,

f) Şirket faaliyet konularına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen limitin %5’ini aşmayacak mal ve hizmet alımları.

Doğrudan teminde uygulanacak usul

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında belirtilen doğrudan teminler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) İşin büyüklük ve aciliyet durumuna göre bir veya birden çok firma, görüşmeye davet edilir veya kapalı zarf teklifleri alınır.

b) Görüşmeler oluşturulan komisyon tarafından yürütülür ve sonuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur.

c) Kapalı zarf alınması durumunda oluşturulan komisyon tarafından yürütülür ve sonuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur.

ç) (b) ve (c) bentlerine göre yapılan işlemlerde gerekli görülmesi durumunda istekli/istekliler tekrar görüşmeye çağrılır.

d) Yapılacak iş, şartlar, süre ve fiyatlandırma esasları ile gerekli diğer bilgileri içeren bir protokol tanzim edilerek taraflarca imzalanır.

(2) Elektronik ortamda yapılan doğrudan alımlarda ise hizmet sunucusunca belirlenen fiyatlar teklif yerine geçer. Bir veya birden çok hizmet sunucusundan alınan teklifler oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur.

(3) Bu maddede bahsi geçen alımlarda gerekli görülmesi halinde kredi kartı ile de ödeme yapılabilir.

İhale usulleri

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler;

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

ile yapılır.

Açık ihale usulü

MADDE 12 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla 26, 27 ve 28 inci maddelere göre yapılır.

(2) İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp kapalı zarf içinde, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde posta ile gönderirler veya elden teslim ederler. Postadaki gecikmelerden Şirket sorumlu değildir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmayarak ilgili firma veya firmalara iade edilir.

(3) Açık ihale usulü ile çıkılan ihalenin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi veya ihale sürecinin neticelendirilememesi durumunda, yeniden çıkılacak ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak acil ihtiyaçların temininde, diğer ihale usullerinden biri veya doğrudan temin alım şekli uygulanabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 13 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; Şirketçe ihtiyaç duyulması halinde yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Şirketçe davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İhale komisyonu tarafından, ön yeterlik ilânında ve şartnamesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, adayların verdikleri yahut adayların işleri ve işyerleri incelenerek toplanan bilgiler esas alınarak, ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

(3) Şartnamesinde belirtilen asgarî yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4)  Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Pazarlık usulü

MADDE 14 – (1) Pazarlık Usulü, açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde netice alınamaması durumunda veya bağımsız olarak başvurulan yöntemdir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından alımın nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerinde ihale kalanın neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında açıklanır.

(4) Özellik ve nitelikleri itibarı ile süreklilik göstermeyen ve aşağıda belirtilen mal-hizmet alım ihaleleri pazarlık usulü ile yapılabilir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya gelen teklifler içinde geçerli teklif bulunmaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, Şirket tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) Malzemelerin standartlara ve teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti amacıyla laboratuvar hizmeti alımı gerekmesi,

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

e) İhale konusu mal ve hizmet alımının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

f) Özellikleri nedeniyle pazarlık usulüyle yaptırılmasında yarar görülen ve 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen limitin %10’unu aşmayacak her türlü hizmet, eğitim, danışmanlık, tasarım ve benzeri işlerde şartname düzenlenmesi, yaklaşık maliyet tespiti, geçici ve kesin teminat alınıp alınmaması, ihale yetkilisinin onayına bağlıdır.

(5) Bu ihale usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İsteklilere gönderilecek ihaleye davet yazısı ile ihale sonuç bildirimleri posta ile veya faks ve elektronik posta ile de yapılabilir.

Çerçeve anlaşma

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik dâhilinde;

a) Çerçeve anlaşma yapılmak üzere ihaleye çıkılabilir.

b) Çerçeve anlaşma bu Yönetmelikte belirtilen ihale usulleri ile gerçekleştirilir.

c) Yapılan ilanda, yeterlik kıstaslarının yanı sıra tahmini ihtiyaç miktarı da belirtilir. Çerçeve anlaşma yapılmak üzere Şirket tarafından hazırlanan çerçeve anlaşma idari şartname, teknik şartname, standart formlar ve çerçeve anlaşma taslağı kullanılır. Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen şekilde değerlendirilir ve ihale karara bağlanır. İhale sonunda, ihale dokümanlarında belirtilen yeterlik kıstaslarını sağlayan tüm istekliler çerçeve anlaşma yapmaya davet edilir.

ç) Anlaşmalı istekliler, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, en geç bir ay içinde Şirkete bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayarak teklif vermeye devam edenler hakkında yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun yasaklılıkla ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca çerçeve anlaşma yapılan şirket, çerçeve anlaşma süresi boyunca yılda bir kez yeterlik şartlarında değişiklik olup olmadığına dair bilgi ve belgeleri Şirkete sunar.

d) Yeterlik şartları devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

e) Çerçeve anlaşma yapılmış olması Şirkete, çerçeve anlaşmada belirtilen miktarlarda alımın bir kısmını veya tamamını alım yapma yükümlülüğü getirmez.

f) Bir çerçeve anlaşmanın müddeti kırk sekiz aydan fazla olamaz.

g) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması

MADDE 16 – (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerinden karşılanan mal ve hizmetler, başka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir, sözleşme yapılabilir ve bu şekilde yapılan alımlarda teminat şartı aranmayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dokümanı

İhale dokümanı içeriği

MADDE 17 – (1) İhale dokümanında; ihaleye ilişkin usul ve esasları içeren idari şartname, sözleşme taslağı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

(3) İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması, sözleşmede belirtilen sıralamaya göre değerlendirilir.

İdari şartnameler

MADDE 18 – (1) Şirket, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin idari şartnameyi, ihale konusu işin özelliğine göre düzenlemekte serbesttir.

İdari şartnamelerde yer alması zorunlu hususlar

MADDE 19 – (1) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alıma konu iş kalemlerinin varsa kodu, adı, miktarı ve özellikleri,

b) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi,

c) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden temin edilebileceği ile fiyatı,

ç) Teklif mektuplarının şekli ve içeriği (standart form),

d) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

e) İsteklilerde aranılan şartlar, istenen belgeler ve yeterlik kıstasları,

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

g) Teklifin birim fiyat usulüyle mi yoksa götürü bedel usulüyle mi verileceği ve en uygun teklifin nasıl belirleneceği,

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler lehine, mal alımında ise yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajına ilişkin hususlar,

ı) İhaleye kısmi teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse şartları,

i) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

j) Teklif ve ödeme para birimi,

k) Dokümanı oluşturan belgelerde birbiriyle çelişki olduğunun tespiti hâlinde öncelik sırası,

l) Numune istenecekse numuneyle ilgili açıklamalar,

m) Tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi, sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar,

n) Şirket tarafından ihale dokümanlarında belirtilmesi halinde geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar ve standart formları,

o) Şirketin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbest olduğunun kaydı,

ö) İhale konusu işin süresi, teslim veya ifa yeri, teslim şartları ve teslimatta gecikme olması hâlinde alınacak cezalar ve kesintiler,

p) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

r) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları,

s) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ş) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

t) Sigortalamaya ilişkin şartlar,

u) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, varsa garantiler, süre ve şartları,

ü) Anlaşmazlıkların çözümü,

v) Fatura tanzimiyle ve KDV istisnalarıyla ilgili hususlar,

y) Diğer hususlar ve isteklilere talimatlar,

z) Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemlerine ait esaslar,

aa) İhalenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunların hükümlerine tabi olmadığı,

bb) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılmayacağı,

cc) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapma yöntemleri ile zeyilname yapılmasına ilişkin hususlar. 

(2) Yukarıdaki bilgilerden sözleşme tasarısı veya teknik şartnamede yer alanlar, madde numarası belirtilerek, referans gösterilebilir.

Teknik şartnameler

MADDE 20 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik özelliklerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik özellikler; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup, rekabeti engelleyici hususlar içermez ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlar.

(2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

(3) Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak;

a) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

b) Mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal alımlarında, mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknolojiye ait marka belirtilebilir.

(4) Teknik şartnameler Şirket tarafından hazırlanır. Gerek duyulması hâlinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla da hazırlattırılabilir.

Sözleşme tasarısı

MADDE 21 – (1) Şirket, sözleşme tasarısını işin özelliğine göre düzenlemekte serbesttir. Sözleşmede bulunması gereken zorunlu hususlar bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer almaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması

MADDE 22 – (1) Talep sahibi ünitece düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, normal ihalelerde ihale, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda alım onay belgesine (standart form) eklenir, ihale yetkilisine onaylattırılır ve sekretarya birimine intikal ettirilir. İhale/alım onay belgesinde ihale/alım komisyonu asil ve yedek üyeleri de belirtilmek zorundadır.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderilebilmesi gibi işlemler için; ihale ilanından veya ihale davetinden önce sekretarya tarafından Kamu İhale Kurumundan, ihale kayıt numarası alınır.

Sekretarya

MADDE 23 – (1) Sekretarya; ihaleyle ilgili ihale kayıt numarası alınması, ilanın yaptırılması, ihale dokümanlarının satışı, ihalenin komisyon başkan ve üyelerine bildirilmesi, ihale dokümanı konusunda gelen değişiklik talepleriyle ilgili zeyilname işlemlerinin yürütülmesi, açıklama taleplerinin talep sahibi üniteye iletilmesi ve bilahare cevaplandırılması, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, ihale sürecinde firmalarla ihale konusunda yapılacak her türlü yazışmaların gerçekleştirilmesi, ihale kararı ile birlikte kendine intikal eden teklif ve eklerinin ihale işlem dosyasında muhafazası, Kamu İhale Kurumundan yasaklılık teyidinin alınması, ihale sonucu bildirim ve sözleşmeye davet yazılarının yazılması ve sözleşmenin hazırlanarak imzalattırılması, sözleşmenin ilgili birimlere intikali, yapılan açıklama, şikâyet ve başvurularla ilgili yazışmaların yapılması, ihale sonuç bildirimlerinin, ilanlarının yapılması, teminatların iade işlemleri, kendisine intikal eden ödemeye ilişkin belgelerin bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası, yasaklama taleplerinin ilgili Bakanlığa bildirilmesi ve ihale işlem dosyasıyla ilgili benzeri diğer işleri yapan birimdir.

(2) Sekretarya birimi, satınalma birimi bünyesinden görevlendirilir.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 24 – (1) İhale komisyonu, talep sahibi ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere tek sayıda personelden ve en az beş kişiden oluşturulur. Bu personellerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Komisyonda işin uzmanı üyeler açık şekilde ifade edilmemişse, talep sahibi üniteden katılan personeller, işin uzmanı üye olarak addedilir.

(2) Komisyon oluşturulurken yeterince yedek üye belirlenir. Yedek üye belirlenirken, başkan, muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel ile uzman personellerin yedekleri özellikle isim isim belirtilir. Bunun dışındaki yedek üyeler, asil üyenin bulunmadığı durumlarda, belgede yazılış sırasına göre komisyon toplantılarına iştirak eder. Yeterli yedek üye atanmamış olduğu veya tespit edilen yedek üyelerin de bulunmadığı durumlarda, bulunmayan üyenin yerine ihale yetkilisi gerekli nitelikleri haiz başka bir personel görevlendirir.

(3) İsteklilerin ihaleye katılırken vermek zorunda olduğu belgelerden, eğer o ihalede isteniyorsa ve belgelerin var olup olmadığı konusu hariç olmak üzere;

a) Referans mektubu ve malî durum bildirimi; isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri; isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunu gösteren belgeleri inceleme sorumluluğu muhasebe veya malî işlerden sorumlu personele,

b) İsteklinin ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, iş deneyim belgesi, anahtar personel bildirimi ve benzeri ile tip test raporları, garantili özellikler listesi ve benzeri gibi teknik şartname gereği istenilen belgeleri inceleme sorumluluğu ise işin uzmanı komisyon üyesi personellere aittir. Ancak, diğer komisyon üyeleri de diledikleri durumda lehte veya aleyhte görüş bildirebilirler. Görüş bildiren üyeler, o belgenin sorumluluğuna iştirak etmiş olurlar.

(4) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

(5) Komisyonun ara toplantılar için çağrılması ve geciktirmeden ihale kararının oluşturulması, komisyon başkanının sorumluluğundadır. Komisyon çalışmalarından sekretaryaya, 15 gün içinde bilgi akışının olmaması durumunda sekretarya, komisyon başkanına bu durumu yazılı olarak bildirir.

(6) İhale komisyonunun toplantılarına, asıl üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Yedek üyeler ancak asıl komisyon üyelerinin izinli, raporlu veya görevli olarak il dışında bulunmaları hâlinde toplantıya katılır.

(7) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini yazılı olarak belirtmek ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Oturumlara, yedek üyelerin katılmalarının gerekmesi hâlinde karar veya toplantı tutanağı metnine, yedek üyenin adı soyadı ve görev unvanının yanı sıra, katılamayan asil üyenin adı soyadı ve toplantıya hangi gerekçeyle katılmadığı yazılır.

(8) İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir.

(9) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyon kararlarının asılları, suretleri veya fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve kurumlar hariç üçüncü şahıslara verilemez.

İhale işlem dosyası

MADDE 25 – (1) Şirket, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada, onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, itirazlar ve sonuçları, sözleşme sureti ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde, sekretarya tarafından ihale komisyonu üyelerine ilan metninin bir sureti, üyenin talebi hâlinde tüm ihale dokümanının bir sureti, dosya hâlinde veya dijital ortamda verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlan Kuralları ve İhale Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ilanı

MADDE 26 – (1) İhale ilanları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

b) İhale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde Şirketçe yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

c) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

(2) İlanlarda, ihale gününden 5 gün öncesine kadar düzeltme ilanlarıyla değişiklik yapılabilir.

İlanlarda bulunması gerekli hususlar

MADDE 27 – (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası, gerekli ise elektronik posta ve internet adresi,

b) Alım konusu işin ihale kayıt numarası,

c) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alınacak iş kalemlerinin varsa kodu,

ç) Alım konusu işin, önceden belirlenebilir mahiyette ise miktarı, değilse yaklaşık miktarı, çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde tahmin edilen miktarı,

d) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yeri,

e) Teslim veya iş süresi,

f) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları, tekliflerin verilmesinde ve sözleşme imzalanması esnasında istenilen belgelerin neler olduğu,

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

ğ) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

ı) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

i) Teklif ve sözleşme türü,

j) Teklif ve ödemeye esas para birimi,

k) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği,

l) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

m) Geçici teminat alınması gereken hallerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

n) Tekliflerin geçerlilik süresi,

o) İhalenin, ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmadığı,

ö) Gerekli görülen diğer bilgiler.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 28 – (1) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlanın yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak, ilanı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilan metinleri gönderilir.

(2) İlan yapılması halinde, ilan süresi 10 günden az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenir.

(3) İlanların Şirketin internet sitesinde yayınlanması esas olup Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yerel gazetelerin birisinde, yerli ve yabancı televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında da ihale duyurusu yapılabilir.

(4) Yerel gazete ilanları, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılır.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

MADDE 29 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı Şirkette bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli, ihale dokümanında belirtilir.

İhale dokümanlarında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 30 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından söz konusu değişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale yetkilisinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliği üç iş günü içinde şartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan üniteye intikal ettirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden beş iş günü öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ilan edilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini yenileyebilir.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin Şirketçe uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç iş günü öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Yeterliğe ilişkin belgeler

ADDE 31 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

2) İhale dokümanında belirtilen özelliklere sahip İş deneyim belgesi.

3) İsteklinin üretim veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler.

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi veya belgeler.

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler.

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

9) Şirketin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları veya fotoğrafları.

c) İhale konusu işin niteliğine göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belge veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

Ortak girişimler

MADDE 32 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. Bunlar kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın veya liderin de belirtildiği şekilde noter tasdikli olarak teklifiyle birlikte vermek zorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

Alt yükleniciler

MADDE 33 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Şirketin onayına sunmaları istenir.  Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 34 – (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, Şirket tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

(2) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Şirketin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

(4) Şirket tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

(5) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından Şirketle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler Şirkete faksla bildirilebilir.

İhaleye katılamayacak olanlar ve ihale dışı bırakılacaklar

MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan Şirketin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan Şirket bünyesinde bulunan veya Şirket ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu Şirketin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) İhalelerde;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Şirketçe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Şirket tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şirket tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) Bu maddenin birinci fıkrasında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) Kamu İhale Kanununda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunan aday ve istekliler ihale dışı bırakılır. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütlerde bulunanların geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu bentte belirtilen istekliler hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

(6) İhale üzerinde kalan istekliden, beşinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

(7) Ortak girişimlerde söz konusu belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(8) Beşinci fıkranın (c) bendindeki Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

 (9) Beşinci fıkranın (ç) bendindeki Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcunun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

İKİNCİ KISIM

Teminatlar, Teklif Mektupları, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve

Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Tekliflerin Belirlenmesi ve

İhalenin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Teminatlar

Teminatlar, teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 36 – (1) İhalelerde, Şirket tarafından ihale dokümanında talep edilmesi halinde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 (3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların Şirketin banka hesaplarına yatırılması zorunludur.

(6) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde çerçeve anlaşmaya davet edilecek isteklilere ait; diğer ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(8) Her ne suretle olursa olsun, Şirketçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(9) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Şirket tarafından belirlenir.

(10) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(11) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi Şirketçe yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

(12) İlgili mevzuatına veya standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Teklif Mektupları

Teklif mektuplarının şekli

MADDE 37 – (1) Teklif mektupları, ilgili standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.

(5) Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz.

(6) Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 38 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) Şirketçe ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 39 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Şirketin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 40 – (1) Yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; aşağıda ve şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Yeterlik başvuruları ile teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar, Şirketin açık adresinin başvuru veya teklif zarflarının üzerine yazılmamış olması durumu hariç, bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde en az üç, diğer ihalelerde en az bir geçerli teklifin temin edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolüyle ilgili hükümleri kısmen veya tamamen uygulamayabilir.

(3) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(4) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.

(5) Oturumda ihale usul ve şekline göre;

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerle, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı,

b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde istekliler ile teklif fiyatları, son teklif alındıktan sonra yaklaşık maliyet tutarı,

katılımcılara açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(6) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 (7) İhale dokümanında isteklilerin ihale dokümanı satın almaları şart koşulmuşsa, doküman parası yatırdığına dair belgelerde, isteklinin ismi olması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, ilgili birim tarafından tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile ihale dokümanında talep edilmesi halinde geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklifler reddedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi olarak gerçekleştirilen ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

a) En düşük fiyat esasına göre veya,

b) Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınması esasına göre,

belirlenir.

Fiyat dışı unsurlar

MADDE 43 – (1) İhale konusu malın/işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, stratejik, güvenlik, kamu payı, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kıstasları ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

Aynı fiyatın teklif edilmesi

MADDE 44 – (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, varsa fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurlar yoksa aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

Açık eksiltme yapılması

MADDE 45 – (1) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

(2) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması, ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde veya bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi gereğince açık eksiltmeye gidilmesine karar verilmesi durumunda açık eksiltmeye gidilir.

(3) Açık eksiltmeye, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda geçerli teklif vermiş tüm istekliler, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde ise aynı fiyatı teklif eden isteklilerin tamamı çağırılır ve isteklilerden kapalı zarf ile teklifleri alınır.

(4) Geçerli teklif vermiş firmalar arasında kapalı zarf ile en düşük fiyatı veren ilk iki firma belirlenir, firmalardan yazılı olarak son teklifleri alınır ve ihale sonuçlandırılır. En düşük fiyatı veren son iki firmanın belirlenememesi durumunda ise ihale iptal edilir.

(5) Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

(6) Açık eksiltmelerde, firmaların rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 46 – (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Malın imalat sürecinin ekonomik olması veya verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde/işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malların/işin özgünlüğü,

hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

MADDE 47 – (1) Mal alımlarında;

a) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı sağlanabilir. İhale ilanı ve idari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekli lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

b) Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajından yararlanamaz.

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

ç) Teklif edilen malın yerli malı olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

(2) Hizmet alımlarında;

a) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

b) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar, daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

İhalenin iptali

MADDE 48 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla Şirket ihaleyi herhangi bir aşamada verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması

MADDE 49 – (1) İhaleye geçerli teklif veren tüm isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenir ve belirlenen bu istekliler Kamu İhale Kurumundan yasaklılık sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığı anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale tarihinde yasaklı olduğu tespit edilenlerin geçici teminatları irad kaydedilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihalelerde ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak, elde edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yaklaşık maliyetin üzerinde ise, bu durum sorgulanır. Sorgulama sonucunda;

a) Durumun yaklaşık maliyetin hatalı hesap edilmesinden veya teklif tarihine göre güncellenmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılırsa, İhale Yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir, konu detaylı olarak komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır.

b) Yaklaşık maliyet doğru hesaplanmış ise Şirket, ihaleyi iptal edebileceği gibi, yaklaşık maliyete en yakın birinci ve ikinci teklif sahiplerinden uygun gördüğü rakamı elde edinceye kadar indirim talep etmekte ve/veya ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci bir teklif isteyerek ihaleyi sonuçlandırmakta serbesttir.

(3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Şirket;

a) İhale üzerinde kalan,

b) İhale kararında belirtilmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi,

c) Varsa yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan

isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan temin edilen belgeleri ihale kararına eklemek zorundadır.

(4) İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (standart form), ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(5) İhale yetkilisi, ihale komisyon kararını onaylar ya da ihaleyi iptal eder.

(6) İhale komisyonunca, elde edilen en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması gerekçesiyle ihalenin iptalinin öngörüldüğü durumlarda ihale yetkilisi, ihalenin verilmesinin, yenilenmesine göre daha fazla Şirket lehine olacağını tespit etmesi hâlinde, gerekçelerini komisyon kararı üzerinde veya ekinde belirterek, mevcut şartlarla da ihaleyi verebilir.

Geçici teminat ve diğer belgelerin iadesi

MADDE 50 – (1) İhale kararı onaylandıktan sonra, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci; teklif sahiplerinin geçici teminatları hariç diğer bütün isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İade hâllerinde isteklilere iade edilen geçici teminata ilişkin belgenin bir nüshası ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(2) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında Şirkete verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin Şirketçe onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 51 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın istekliye daha erken yapıldığının tespit edilmesi veya kararın isteklilere elden tebliğ edilmesi halinde bu süre dikkate alınmaz.  İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç takvim günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İsteklilere ihale kararının elden tebliğ edilmesi ve isteklilerin ihaleye itirazlarının bulunmadığını belirtmeleri halinde bu süreler dikkate alınmaz.

 (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir.

Kesin teminat alınması

MADDE 52 – (1) Şirket tarafından ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde talep edilmesi halinde taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden teklif edilen bedelin %6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(2) Kesin teminat istenilmemesi halinde düzenlenecek her hak edişten ihale dokümanında belirtilmesi halinde ve ihale dokümanında belirtilen oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması

MADDE 53 – (1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale dokümanında belirtilen belgeleri veya kesin teminatı vermeyerek sözleşme imzalamaması durumunda, en uygun ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Ancak, bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce Şirket, ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında, sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen usule uygun olarak sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için işlem yapılır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 54 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya bağlanır.

(2) Sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar Şirketçe hazırlanır ve yüklenici ile Şirketçe belirlenen yetkililer tarafından imzalanır.

(3) Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde, sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(4) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin/çerçeve anlaşmaların notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(5) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme/çerçeve anlaşma düzenlenemez.

(6) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kaldığı halde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere Şirkete sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz.

(7) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilir.

İhale sonucunun ilanı

MADDE 55 – (1) Şirket,  ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, kendi yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla ilan edebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Sonucuna İtiraz

İtiraz ve şikâyetler

MADDE 56 – (1) Şirket, ihalelerin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması hususunda sorumludur. Hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli, ihale kararının tebliğinden itibaren en fazla 3 takvim günü içinde yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

(2) Yapılan şikâyetler, Şirket tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşme

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Esasları

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşme veya eklerinde, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin tanımı, niteliği, türü, miktarı,

b) Alım konusu iş kalemlerinin varsa kodu, adı, miktarı, teslim süresi,

c) İş kalemlerinin birim fiyatı, tutarı,

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

d) Şirketin adı ve adresi,

e) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

ı) Şirket tarafından ihale şartnamelerinde belirtilmesi halinde kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

i) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

j) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

k) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

l) Cezaya ilişkin hükümler,

m) Şirketçe belirlenenler dâhil tüm mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

o) Çerçeve anlaşma sözleşmelerinde isteklilerin, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, kaç gün içinde Şirkete yazılı olarak bildirmesi gerektiği,

ö) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

p) Sigortalamaya ilişkin şartlar,

r) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

s) Anlaşmazlıkların çözümü,

ş) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

t) Hüküm bulunmayan hâller,

u) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

Fiyat farkı verilebilmesi

MADDE 58 – (1) Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar, şartnamelerde belirtilir.

(2) Söz konusu usul ve esaslar, mal ve hizmet alımları için 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 karar sayılı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara aykırı olamaz.

 İş ve işyerinin sigortalanması

MADDE 59 – (1) Tamir, bakım, tadilat, herhangi bir işleme tabi tutma gibi gayelerle yükleniciye malzeme teslim edilmesi gereken işlerde yüklenici; kendisine teslim edilen malzemelerin, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.

Mücbir sebepler

MADDE 60 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından veya Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Şirket tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim, Muayene ve Kabul

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 61 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, Şirketçe kurulacak en az iki kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Şirkete teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla ve gerekli görülen durumlarda, yüklenicinin işyerinde de teslim ve kabul yapılabilir.

(2) Sözleşmesinde/çerçeve anlaşmasında hüküm bulunması hâlinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, Şirket tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, ihale dokümanlarında belirtilmiş olması kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Kesin Teminata İlişkin Hükümler

Ek kesin teminat

MADDE 62 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedel için ek kesin teminat alınmaz. İlave iş verilmesi halinde ek kesin teminat istenir. Ek kesin teminat alınmasına karar verilmesi hâlinde yükleniciden, ek iş tutarının başlangıçtaki kesin teminat oranı ile çarpılmasıyla bulunan miktar kadar, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 63 – (1) Taahhüdün, sözleşme/çerçeve anlaşma ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı Şirkete herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde veya bu işten dolayı ayrı bir işyeri numarası alınma zorunluluğu bulunmuyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(3) Ayrı bir işyeri numarasının alındığı durumlarda, yüklenicinin bu iş nedeniyle Şirkete ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 64 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Şirketin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme Şartlarında Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmede/çerçeve anlaşmada değişiklik yapılması

MADDE 65 – (1) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Şirket ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) Toplam sözleşme bedelinde artış veya eksiliş olmadan iş kalemleri arasında, bedelleri sözleşme bedelinin %10’unu geçmeyecek şekilde değişiklik yapılması,

c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,

ç) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmasından sonra, alınacak Mal/Hizmetin Şirket açısından daha iyi özellikleri haiz olduğunun belgelenmesi hâlinde, bedel ve süre artışı olmaksızın, Mal/Hizmet özelliklerinde değişiklik yapılması.

Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın devri

MADDE 66 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamın yazılı izni alınarak başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olan firmalardan ilk ihaledeki şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

(2) Sözleşmeden doğan alacaklar Şirketin onayı olmadıkça temlik edilemez.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti

MADDE 67 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Şirketin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme/çerçeve anlaşma devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama hariç hakkında bu Yönetmeliğin 70 ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama hariç haklarında/hakkında bu Yönetmeliğin 70 ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkûmiyet

MADDE 68 – (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde;

a) Ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri Şirkete pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında/hakkında Yönetmeliğin 70 ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve Şirketin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme/çerçeve anlaşma yenilenerek işe devam edilebilir.

b) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 69 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Şirketin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 70 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Şirket sözleşmeyi/çerçeve anlaşmayı fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme/çerçeve anlaşma hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Şirketin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın uygulanması sırasında yüklenicinin bu Kamu İhale Kanununda yer alan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden/çerçeve anlaşmadan önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

MADDE 71 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme/çerçeve anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, Şirket sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden varsa kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE 72 – (1) 69 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin Şirkete intikali, 70 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 70 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 71 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Şirket tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 69, 70 ve 71 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile varsa kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(5) 69, 70 ve 71 inci maddelere göre sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 73 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar iade edilir.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 74 – (1) Şirket, gerekçelerini ilgili olur yazısında detaylı olarak belirtmek suretiyle sözleşme konusu işi, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin %20’si oranında artırabilir. İş artışı, eleman veya araç çalıştırma esasına dayalı yapılan hizmet alımı işlerinde; eleman sayısı artışı, araç sayısı artışı, ilave süre şeklinde, münferiden veya birlikte uygulanabilir. İlave iş verilirken, sözleşme bedeli ile verilen ilave iş bedelinin toplamı, hiçbir surette istisna limitini aşamaz.

(2) İlave iş verilmesi hâlinde yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapılır. Ayrıca yükleniciye, gerekiyorsa işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilir.  

(3) Şirket, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %20’si oranında azaltabilir. Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Yüklenici bu sebeple kamudan, görevlilerden ve yetkililerden herhangi bir hak ve zarar tazmin talebinde bulunamaz.

(4) Sipariş artış veya eksilişinde işlemin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır.

(5) İhale öncesinde, yapılacak iş miktarının ve alt kalemlerinin net olarak tespit edilemediği hizmet alım işlerinde, sözleşme tutarı ilave ve eksik iş verme durumları hariç olmak üzere aşağıdaki şekillerde değerlendirilir:

a) Sözleşme süresi bittiği hâlde, yükleniciye sözleşmede belirtilen bedel kadar iş verilememişse, sözleşme bulunduğu noktada tamamlanmış sayılır. Ancak, verilebilen iş miktarı %70’in altında kalmışsa, Şirket süre vererek işe devam edilmesini isteyebilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, Şirketin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

b) Sözleşme süresi dolmadan sözleşmede belirtilen bedel kadar iş yaptırılmışsa, sözleşme bulunduğu noktada sona erer.

c) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş verildiği hâlde, yapılan tahakkuk sözleşme tutarının altında kalmış ise, sözleşme yine bulunduğu noktada sona erer. Ancak, ödenen bedel sözleşme bedelinin %70’inin altında kalmışsa, Şirket yaptırılan işi, gerekli miktarda süre vererek sözleşme bedelinin %70’ine kadar tamamlattırabilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, Şirketin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

ç) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş yaptırılamadan, yapılan ödemeler sözleşme tutarını geçmiş ise, ilave iş verilme konusu hariç olmak üzere iş bulunduğu noktada sona erdirilir.

Sözleşmenin feshi hâlinde işlerin yürütülmesi

MADDE 75 – (1) Sözleşmenin feshi, ihale yetkilisinin fesih kararını onaylamasıyla gerçekleştirilir. Fesihten önce gerekli ihtar veya ihtarların çekilmesi ile fesih kararına ait evrakın düzenlenmesi, Şirketin sözleşmeyi yürütmekle görevli kontrol birimince yürütülür. Söz konusu kararda; işin ihale kayıt numarası, işin adı, sözleşmenin imza tarihi, sözleşme bedeli, yüklenici adı; varsa bu iş nedeniyle Şirketin uğradığı ve tazmini gereken zarar ve ziyanın tespiti; güncelleme dâhil irat kaydedilecek teminat miktarı, sözleşmenin hangi mevzuatın hangi maddesine göre feshedildiği, yasaklama yapılıp yapılmayacağı, yasaklama yapılacaksa yasaklama işleminin dayandığı mevzuat, fesih işlemine konu olan eylemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen iş veya meslek ahlakına aykırı bir davranış olarak addedilip addedilmeyeceği açıkça belirtilir.

(2) Fesih kararı onayı müteakip, vakit geçirilmeksizin satınalma birimine intikal ettirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar, Sorumluluklar ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

İhalelere katılmaktan yasaklama ve cezai sorumluluk

MADDE 76 – (1) İhtiyaçların temini için yapılan sözleşmelerin uygulanmasında ve sonucunda gelebilecek cezai işlemler ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ihalelerden yasaklanması için yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

MADDE 77 – (1) Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin Şirketin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte on yıl süre ile müteselsilen sorumludur.

(2) Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 76 ncı madde hükümleri uygulanır.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 78 – (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet sunucularının sorumluluğu

MADDE 79 – (1) Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avans verilmesi

MADDE 80 – (1) İhale dokümanlarında yer alması ve hak ediş ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, sözleşmenin geçici kabulünün yapıldığı tarihten bir ay daha uzun vadeli avans teminat mektubu veya devlet tahvili karşılığında avans verilebilir. Genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş, kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerinden alınacak mal ve hizmetlere karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

(2) Avans alacak yüklenicinin, alacağı avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile ifa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren belgeleri Şirketin tespit edeceği süre içerisinde Şirkete vermekle yükümlüdür.

(3) Şirket, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya şartnamede belirtilen süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hak edişten def’aten kesmeye, bu yetmediği veya hak edişi bulunmadığı takdirde avans teminatının akde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(4) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hak edişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hak edişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise avans bakiyesi son geçici hak edişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hak ediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(5) Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Usul ve esaslar

MADDE 81 – (1) İhtiyaç duyulması halinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıca düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Sürelerin hesabı

MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 84 – (1) 11/11/2009 tarihli ve 27403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilana çıkılmış olan ihalelere ilişkin işlemler, ilan tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 85 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 86 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.